نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
قابلیت زیرمدل دامنة WEPP در پیش‌بینی دینامیک رواناب و فرسایش خاک در چند تیپ مرتعی نیمه‌خشک

یحیی پرویزی؛ محمد قیطوری؛ مسیب حشمتی

دوره 67، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 501-513

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.53469

چکیده
  مدل فیزیکی WEPP رواناب و فرسایش خاک را به کمک مفاهیم فیزیکی فرسایش و هیدرولیک جریان و ملاحظة متغیرهای رشد گیاه، تجزیة بقایا، و فرایندهای زمستانه به صورت پویا شبیه‌سازی می‌کند. هدف این مقاله تعیین قابلیت این مدل در تخمین فرسایش و رواناب در چند تیپ مرتعی و بررسی اثر مدیریت در آن است. این طرح در محدودة کبوده علیا در حوضة آبخیز قره‌سو با ...  بیشتر