نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین مناسب‏ترین روش منحنی سنجه و مقایسة آن با شبکة عصبی مصنوعی به منظور برآورد رسوبات معلق (مطالعة موردی: استان لرستان)

محسن یوسفی؛ فاطمه برزگر

دوره 68، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 413-426

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.54939

چکیده
  برآورد میزان رسوبات معلق در رودخانه‏ها از ابعاد مختلف کشاورزی، حفاظت خاک، سد‌سازی، حیات آبزیان، و همچنین جنبه‏های مختلف تحقیقاتی اهمیت فراوانی دارد. روش‏های مختلفی برای بررسی و برآورد رسوبات معلق رودخانه‏ها وجود دارد که البته توانایی این روش‏ها در برآورد رسوبات متفاوت است. هدف از این مطالعه برآورد رسوبات معلق رودخانه با ...  بیشتر