نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی کارایی منطق فازی در پیش¬بینی جریان روزانه رودخانه

مرتضی نبی زاده؛ ابوالفضل مساعدی؛ امیر احمد دهقانی

دوره 65، شماره 4 ، دی 1391، ، صفحه 569-580

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.32054

چکیده
  پیش­بینی و برآورد جریان رودخانه برای هر منطقه و حوضه آبریز به عنوان یکی از مهمترین پارامترها در استفاده بهینه از منابع آبی محسوب می­شود. در این پژوهش از مدلی مبتنی بر منطق فازی (سیستم استنتاج فازی، FIS Fuzzy Inference System) برای انجام فرآیند پیش­بینی جریان استفاده شده است. به این منظور از سه پارامتر بارندگی، دما و دبی روزانه حوضه آبریز ...  بیشتر