نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسة روش‌های بهینه‌سازی فراکاوشی در تحلیل عدم قطعیت پارامترهای مدل مفهومی بارش- رواناب

صادق صادقی طبس؛ محسن پوررضا بیلندی

دوره 68، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 533-552

https://doi.org/10.22059/jrwm.2015.56136

چکیده
  مدل‏های بارش- رواناب برای محاسبة رواناب حاصل از بارش در یک حوضة آبریز به‌کار می‏روند. کاربرد موفقیت‏آمیز مدل‏های پیش‏بینی بارش- رواناب به نحوة واسنجی پارامترهای آن‌ها بستگی دارد. با وجود عمومیت این مدل‏ها، در صورتی که نتوان مقدار بهینه برای پارامترهای آن‏ها را با استفاده از واسنجی مدل به‌دست آورد، کاربرد آن مدل‏ها ...  بیشتر