نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین پتانسیل آب زیرزمینی با استفاده از روش‌های داده کاوی و آماری در منطقۀ یاسوج-سی‌سخت

محمدتقی آوند؛ سعید جانی زاده؛ محسن فرزین

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 609-623

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.282912.1392

چکیده
  با افزایش جمعیت و توسعۀ کشاورزی نیاز به منابع آبی به شدت افزایش یافته و منابع آب زیرزمینی، بیش از پیش، به­خصوص در مناطق خشک و نیمه­خشک مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف از این پژوهش تهیۀ نقشۀ پتانسیل منابع آب زیرزمینی با استفاده از دو مدل داده­کاوی جنگل تصادفی (RF) و آماری رگرسیون خطی تعمیم یافته (GLM) در محدودۀ یاسوج-سی­سخت می‌باشد. ...  بیشتر