نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی کمی و صحت سنجی دمای سطح زمین سنجنده TM بکمک ایستگاه‌های هواشناسی سینوپتیک

ناهید مشتاق؛ رضا جعفری؛ سعید سلطانی؛ نفیسه رمضانی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 501-511

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.100253.706

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی کارایی دو الگوریتم آرتیس و سوبرینا در استخراج دمای سطح زمین از باند مادون قرمز حرارتی تصویر TM سال 2009 در منطقه دامنه استان اصفهان صورت گرفت و صحت نقشه‌های دمایی حاصله از تصویر زمین مرجع شده با داده‌های دمای سطح زمین که در 10 ایستگاه هواشناسی جمع آوری شده بود با استفاده از آنالیز رگرسیون خطی ارزیابی گردید. ...  بیشتر