نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی کیفیت آب‌های زیرزمینی آبخوان مشهد با استفاده از GIS و روش‌های آماری چند ‌متغیره

محبوبه سربازی؛ سادات فیض نیا؛ محمد مهدوی

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 645-657

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.101446.715

چکیده
  کیفیت آب همواره یکی از چالش­های مهم مدیران و تصمیم­گیرندگان در مدیریت جامع منابع آب است. این در حالی است که مشکلات کیفیت آب نسبت به کمیت آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. یکی از مهم­ترین روش­ها در بررسی دقیق کیفیت منابع آب و ارزیابی آن، استفاده از روش­های آماری چند متغیره است، که اکثر تغییرات یک سیستم، به منظور شناسایی عوامل ...  بیشتر