نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی عددی اعمال سناریوهای کمی و کیفی بر آبخوان دشت خزل استان همدان با مدل هایMODFLOW و MT3DMS

رسول قبادیان؛ زینب بهرامی

دوره 69، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 1043-1062

https://doi.org/10.22059/jrwm.2017.61519

چکیده
  افزایش بهره برداری همراه با دوره­های خشکسالی، باعث بیلان منفی دشت خزل واقع در استان همدان شده است. مقدار افت از سال 79 تا 89 به میزان 8/5 متر برآورد شده است. با توجه به قابلیت بالای GMS در استفاده از GIS و همچنین لایه­بندی دقیق آبخواندر این تحقیق به منظور بررسی نوسانات سطح آب زیرزمینی دشت خزل از آن استفاده شد. بدین ترتیب که مدل کمی آبخوان ...  بیشتر