نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه جنبه‌های بوم شناختی و اقتصادی دامداری به شیوه‌ی بره‌پی و شیردوشی در مرتع

محمد فرزام؛ یاسمین فاضلی؛ محمد قربانی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 625-632

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.142614.963

چکیده
  دامداران مرتعی بطور سنتی از مراتع برای تولید انواع محصولات نظیر شیر، گوشت و پشم استفاده می کنند، اما در سال-های اخیر روش تولید گوشت به عنوان تنها محصول (روش بره‌پی) در بین برخی دامدارن خراسان رضوی دامداران در حال گسترش است. در این تحقیق تاثیر 7 سال بهره برداری از مرتع به دو روش بره پی و شیردوشی بر روی شرایط اکولوژیک و منافع اقتصادی دامداران ...  بیشتر