نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدل‌سازی پیش‌بینی رویشگاه گونۀ دارویی Rheum ribes L. با استفاده از مدل آنتروپی حداکثر (Maxent) در مراتع چاه ترش استان یزد

محمدعلی زارع چاهوکی؛ محبوبه عباسی

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 379-391

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.200398.968

چکیده
  گونۀ Rheum ribes یکی از گیاهان دارویی مهم در جهان به شمار می‌رود. در این مطالعه به منظور تهیۀ نقشۀ پیش‌بینی رویشگاه این گونه از روش آنتروپی حداکثر (Maxent) و از نرم­افزار MAXENT استفاده شد. متغیرهای محیطی اندازه‌گیری شده به­عنوان متغیرهای تأثیرگذار بر حضور گونه شامل متغیرهای خاکی از جمله درصد سنگریزه، اسیدیته، هدایت الکتریکی، درصد آهک، ...  بیشتر