نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل فرا رتبه‌ای مراتع مستعد تخریب حوزۀ آبخیز نوشان استان آذربایجان غربی

مهشید سوری؛ مینا غایب؛ جواد معتمدی

دوره 71، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 393-404

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.238910.1154

چکیده
  عملیات اصلاحی برای جلوگیری از تخریب مرتع زمانی کارآمد است که مناطق مستعد تخریب شناسایی و اقدامات اصلاحی در این مناطق متمرکز گردد. انجام پژوهش حاضر، برای شناسایی و شناخت وضعیت مناطق مستعد تخریب مراتع به کمک روش­های فرارتبه­ای به منظور مدیریت صحیح مراتع در حوزۀ آبخیز نوشان استان آذربایجان غربی انجام گرفت. برای اولویت بندی مراتع ...  بیشتر