نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اندازه‌گیری و مدل‌سازی پاسخ تنفس هتروتروف خاک به تغییرات درجۀ حرارت در دو اکوسیستم مرتعی قرق و تحت چرا

بهزاد بهتری؛ زینب جعفریان جلودار؛ حسینعلی علیخانی

دوره 71، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 613-627

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.240364.1160

چکیده
  تنفس هتروتروفیک خاک که حاصل تجزیۀ مواد آلی خاک می­باشد؛ تحت تأثیر عوامل محیطی به­خصوص دما قرار دارد. مدل­های مختلفی برای درک پاسخ تنفس خاک به درجه حرارت و همچنین حساسیت دمایی تنفس خاک (Q10) به کار رفته است. هدف از این مطالعه بررسی پاسخ تنفس خاک به تغییرات دما با استفاده از تکنیک انکوباسیون و بررسی مدل­های مختلف در دو سیستم مدیریتی ...  بیشتر