نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی امکان استقرار گونه‌هایCenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus arabicus به منظور احیای پوشش گیاهی منطقۀ کاکی استان بوشهر

سمیه دهداری؛ مهدی ریاستی؛ فرهاد فخری؛ مرتضی پوزش شیرازی

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 699-708

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.266382.1301

چکیده
  شناخت پتانسیل و قابلیت­های موجود در مناطق بیابانی و شناسایی و معرفی گیاهان سازگار با آن شرایط، جهت تعدیل شرایط سخت و شکننده و تولید علوفه بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه برای شناسایی و معرفی گونه های مناسب مرتعی جهت کاشت و استقرار با هدف احیای پوشش گیاهی منطقۀ استان بوشهر از گونه­های مرغوب Cenchrus ciliaris, Cymbopogon olivieri, Panicum turgidum, Sporobolus ...  بیشتر