نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
منشأیابی رسوبات بادی با استفاده از روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو

حمید غلامی؛ محمدرضا مهردادی؛ مهدی نجفی؛ مهدی بی نیاز

دوره 71، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 1043-1054

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.247408.1197

چکیده
  کمی نمودن سهم منابع رسوبات بادی به منظور اولویت­بندی آن­ها و کاهش یا کنترل فرسایش بادی ضروری می­باشد. هدف از این تحقیق، کمی نمودن عدم­قطعیت سهم منابع رسوبات بادی با استفاده از تکنیک انگشت­نگاری و روش شبیه­سازی مونت­کارلو در دشت سیرجان می­باشد. بدین منظور، 46 نمونۀ سطحی شامل 6 نمونۀ پهنه­های ماسه­ای به عنوان منطقۀ رسوب ...  بیشتر