نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین منشأ شوری آب زیرزمینی با استفاده از ویژگی‌های هیدروشیمایی و روش تحلیل عاملی

حسین نوروزی قوشبلاغ؛ اصغر اصغری مقدم

دوره 72، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 291-310

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.270737.1323

چکیده
  منطقه ملکان یکی مناطق بسیار فعال کشاورزی شمال غرب کشور است که نیاز آبی آن از منابع آب زیرزمینی تأمین می‌شود. متأسفانه وجود حدود شش هزار چاه بهره‌برداری در دشت و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی باعث افت شدید سطح آب و به‌تبع آن افزایش شوری آبخوان دشت ملکان گردیده است. به همین منظور با پراکندگی مناسب، 27 نمونه از منابع آب منطقه ملکان، ...  بیشتر