نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تعیین منشاء آلودگی آب زیرزمینی آبخوان اراک به کمک تحلیل عاملی مرحله‌ای

فریدون قدیمی؛ پگاه جوادی شریف

دوره 72، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 801-818

https://doi.org/10.22059/jrwm.2019.260237.1275

چکیده
  در آبخوان­های آبرفتی دنیا مخلوط شدگی آب­های شور و شیرین، فعالیت­های کشاورزی، پساب­های صنعتی و شیرابه­های زباله­های شهری و روستایی مهم­ترین منابع تهدید کنندۀ آب­های زیرزمینی هستند. در این تحقیق 46 نمونۀ آب از چاه­های دشت اراک برداشت و متغیرهای فیزیکی و شیمیایی آن­ها تعیین و مورد تحلیل آماری چند متغیره قرار گرفت. تحلیل ...  بیشتر