نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
الگوی تنوع گونه‌ای در ارتباط با تغییرات ارتفاعی و چرای دام در منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قله، اراک

حمید رضا میرداودی؛ یونس عصری؛ غلامرضا گودرزی؛ علی فرمهینی

دوره 72، شماره 4 ، اسفند 1398، ، صفحه 1075-1091

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.287822.1414

چکیده
  مطالعۀ تنوع گونه­ای و بررسی روابط بین گیاهان، عوامل محیطی و آشفتگی نقش مهمی در مطالعۀ پویایی و مدیریت اکوسیستم‌ها دارد. در این تحقیق تنوع گونه­های گیاهی در ارتباط با تغییرات ارتفاعی و چرای دام، در امتداد یک شیب ارتفاعی 1000 متری در منطقۀ حفاظت شدۀ هفتاد قلۀ اراک مطالعه شد. الگوی تنوع زیستی با مقایسۀ شاخص­های غنای گونه­ای مارگالف، ...  بیشتر