نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
کمی سازی سهم منابع رسوب معلق در طول رخداد سیلاب با استفاده از روش منشأیابی در حوضۀ کمیش، شرق کرمانشاه

زینب محمدی رایگانی؛ کاظم نصرتی

دوره 73، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 405-421

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.297316.1463

چکیده
  فرسایش خاک تشدید شونده تهدید جدی برای پایداری مدیریت منابع زمین و استفاده از منابع آب در بسیاری از مناطق جهان است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی منابع رسوب سطحی کاربری کشاورزی و مرتع و زیر سطحی کانال رودخانه در تولید رسوب معلق در طول یک رخداد سیلاب، در حوضۀ کوهستانی کمیش با استفاده از یک روش منشایابی ژئوشیمیایی و مدل غیر ترکیبی بیزی ...  بیشتر