نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
قابلیت روش های رگرسیونی Loadest در برآورد رسوب معلق سالانه

علی اکبر نظری سامانی؛ آریان صلواتی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 597-609

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.301593.1492

چکیده
  داشتن اطلاع از مقدار کمی بار رسوبی حمل شده توسط رودخانه‌ها از اساسی‌ترین اطلاعات برای مقابله با فرسایش خاک و طراحی سدهای ‌می‌باشد. در ایران غالبا برآورد بار رسوب معلق بر پایه روش‌های منحنی سنجه می‌باشد. از آن‌جا که داده‌های برداشت دبی رسوب به طور تصادفی و ناپیوسته می‌باشد لذا، در عمل درونیابی و برونیابی آن‌ها با خطای زیادی همراه ...  بیشتر