نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
پیش بینی و آشکارسازی روند تغییرات زمانی و مکانی کاربری اراضی با استفاده از مدل‌ساز تغییر زمین

علی آذره؛ الهام رفیعی ساردوئی

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 483-500

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.327646.1601

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تغییرات کاربری اراضی در گذشته و پیش بینی کاربری اراضی در آینده با استفاده از مدل‌ساز تغییر زمین (LCM) در حوزه آبخیز هلیل رود می باشد. آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با به‌کارگیری تصاویر ماهواره لندست، سنجنده‌هایTM (تصویر سال 1370)، ETM+ (تصویر سال 1382) و OLI (تصویر سال 1399) انجام گرفت. مدل‌سازی نیروی انتقال با روش شبکه عصبی ...  بیشتر