نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز شهری با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (نمونه موردی: شهر قزوین)

سهیل قشلاق پور؛ معصومه مقبل

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 663-676

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.310429.1532

چکیده
  در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز در بازه زمانی 2013-2019، از داده‌های سنجش از دور (لندست 8) با پوشش ابر کمتر از ده درصد، برای تعیین کاربری اراضی و روند تغییرات آن در 7 سال گذشته استفاده شد. نقشه‌های کاربری اراضی، در برنامهENVI 5.3 در قالب سه کلاس فضاهای سبز، اراضی انسان ساخت (شامل تمامی کاربری های انسان ساخت به جز فضاهای ...  بیشتر

ارزیابی دقت داده های بازتحلیل پایگاه ECMWF در برآورد تغییرات دمای عمق های مختلف خاک (مطالعه موردی: شهر تهران)

معصومه مقبل

دوره 74، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 453-468

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.308704.1528

چکیده
  در ایستگاه های همدیدی داده های دمای اعماق خاک از بیشترین خلا آماری برخوردار است. از اینرو، در پژوهش حاضر تلاش شد تا علاوه بر ارزیابی تغییرات دمای اعماق مختلف خاک و توزیع مکانی و زمانی آن، دقت و عملکرد داده های باز تحلیل پایگاه ECMWFمورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور، داده های ایستگاهی دمای شش عمق از خاک مربوط به چهار ایستگاه ...  بیشتر