نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز شهری با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (نمونه موردی: شهر قزوین)

سهیل قشلاق پور؛ معصومه مقبل

دوره 74، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 663-676

https://doi.org/10.22059/jrwm.2021.310429.1532

چکیده
  در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش فضای سبز در بازه زمانی 2013-2019، از داده‌های سنجش از دور (لندست 8) با پوشش ابر کمتر از ده درصد، برای تعیین کاربری اراضی و روند تغییرات آن در 7 سال گذشته استفاده شد. نقشه‌های کاربری اراضی، در برنامهENVI 5.3 در قالب سه کلاس فضاهای سبز، اراضی انسان ساخت (شامل تمامی کاربری های انسان ساخت به جز فضاهای ...  بیشتر