نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
اثر تغییر کاربری مرتع به کشاورزی و پارک جنگلی بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

احمد گودرزی؛ سهیلاسادات هاشمی؛ بهناز عطائیان

دوره 75، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 91-102

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.335438.1631

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی برخی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و توزیع اندازه ذرات خاک در سه کاربری کشاورزی، مرتع و پارک جنگلی در دو عمق سطحی (15-0 سانتیمتر) و زیرسطحی(30-15 سانتیمتر) در شهر اشترنیان در استان لرستان می‌باشد. نمونه‌برداری در سه کاربری در 45 نقطه در دو عمق سطحی و زیرسطحی به طور کاملا تصادفی انجام شد. برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک ...  بیشتر