نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مقایسه روش های مختلف زمین آمار برای برآورد بارندگی در حوزه آبخیز حاجی قوشان

یوسف نبی پور؛ مهدی وفاخواه

دوره 69، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 487-502

https://doi.org/10.22059/jrwm.2016.61698

چکیده
  به دلیل کمبود ایستگاه‏های اندازه‏گیری بارندگی و وسیع بودن حوزه‏های آبخیز، روش‏های تحلیل مکانی بارش از اهمیت زیادی برخوردارند. روش‏های متفاوتی برای برآورد متوسط بارندگی مانند روش‏های ریاضی و تیسن وجود دارد، ولی به‌وسیله این روش‏ها موقعیت و آرایش داده‏ها و همبستگی بین آن‌ها در نظر گرفته نمی‏شود که برای این منظور می‏توان ...  بیشتر