نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح‌های منابع طبیعی اجرا شده در استان خراسان رضوی

فاطمه محمدآبادی؛ مهدی کلاهی

دوره 74، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 821-835

https://doi.org/10.22059/jrwm.2022.325142.1594

چکیده
  مشارکت اجتماعی عاملی مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جوامع انسانی است. این مشارکت در بخش منابع طبیعی نیز نقش به سزایی در دستیابی به مدیریت پایدار ایفا می‌کند و رویکردی مهم در تحقق اهداف و رسیدن به موفقیت در طرح‌های منابع طبیعی است. درهمین راستا، این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر مشارکت مردم در طرح‌های منابع طبیعی اجرا شده، ...  بیشتر

تبیین ارزش آموزش و آگاهی جامعۀ ‌محلی در راستای تقویت حفاظت مشارکتی مراتع (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان ملارد)

مائده نصری؛ محمد جعفری؛ حسین آذرنیوند؛ حامد رفیعی

دوره 73، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 883-892

https://doi.org/10.22059/jrwm.2018.234226.1132

چکیده
  یکی از اصلی­ترین علل تخریب مراتع و عدم مشارکت جوامع­محلی در طرح­های حفاظت از آن، عدم آگاهی و دانش کافی نسبت به جایگاه و ارزش کارکردهای غیر­بازاری این اکوسیتم­ها در رابطه با رفاه جوامع­محلی بهره­بردار است. هدف از این مطالعه بررسی ارزش آگاهی جوامع­محلی از ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب­کربن به عنوان یکی از مهم­ترین خدمات ...  بیشتر