نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
تحلیل و ارزیابی مالی کاربرد حصار الکتریکی در افزایش بهره‌وری مرتع

حسین ارزانی؛ اسماعیل علیزاده؛ ستاره باقری؛ محمد جعفری

دوره 76، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 149-158

https://doi.org/10.22059/jrwm.2023.350852.1681

چکیده
  مراتع نقش موثری در توسعه اقتصادی و سیاسی کشور قبل از وابستگی ارزی کشور به نفت و مشتقات آن داشته‌اند. لذا توجه به تنش‌های محیطی و اجتماعی وارد شده به این زیست بوم‌ها، لزوم استفاده از تکنولوژی‌های نوین را برای تنوع بخشی به منابع تولید و کاهش هزینه‌ها برجسته می‌کند. این مطالعه در مرتع طالقان با هدف ارزیابی مالی حصارهای خورشیدی جهت ...  بیشتر