نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران.

2 استاد یار پژوهشی موسسه تحقیقات جنگل و مرتع، پیکان شهر، تهران، ایران.

3 استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ایلام، ایلام، ایران.

چکیده

در تعیین ظرفیت چرایی، مشخص نمودن علوفه تولید شده، ارزش رجحانی، حدبهره برداری مجاز، ارزش غذایی و وضعیت مرتع مورد نیاز است]16[. به این منظور ارزش رجحانی هفده گونه و گیاهان یکساله با روش درصد مصرف در مراتع صالح آباد در استان ایلام در چهار سال 86 تا 89 بررسی گردید. نتایج نشان داد اثر سال، ماه و گونه بر ارزش رجحانی معنی دار است. میانگین ارزش رجحانی در سال 1387 بدلیل خشکسالی، بیش از ارزش رجحانی سه سال 86، 88 و89 می باشد. همچنین ارزش رجحانی گونه های در فروردین ماه بیش از اسفند و تفاوت معنی دار است. دیگر نتایج نشان داد، گونه های Ankyropetalu gypsophiloides، Annual grass &forbs، Salvia compress،و Sanguiosorba minor جزء گونه های با خوشخوراکی متوسط(III) هستند. سایر گونه های غیر خوشخوراک (کلاسIVوV) هستند. در منطقه مورد بررسی دو ماه آخر فصل چرا (اسفند و فروردین) منطبق بر دو ماه اول رویش گیاهی است. گونه های یک ساله و Sanguiosorba minor به طور مساوی در دو ماه مذکور توسط دام مصرف گردید و در پایان فصل چرا (فروردین ماه) گونه های چند ساله مصرف می شوند. بطور نمونه، مصرف نسبی گونهSalvia compressa وAnkyropetalum gypsophiloides به ترتیب 72 و 92 درصد است. بنابراین با حضور دام در مرتع در ماههای اردیبهشت تا خرداد، علوفه تازه گیاهان چند ساله بیشتر توسط دام چرای می گردد. اما از نظردامدار علوفه تولیدی گیاهان چندساله کافی نبوده و دام را از مرتع خارج می نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study preference value of rangeland species for sheep and goat. (Case study: Saleh Abad site in province Ilam)

نویسندگان [English]

  • ayad aazami 1
  • Mohamad Fayaz 2
  • Jeafer Hosianzadeh 3

1 instructor of Instructor of Agriculture and Natural Resources Research and Education Center Ilam.Imam Khomani south Blvd, Ilam, Iran

2 , research Assistant professor of Research institute of forest and rangelands. Freeway Karaj, Pykan shaher, Tehran, Iran.

3 Instructor of Agriculture and Natural Resources Research and Education Center Ilam. Imam Khomani south Blvd, Ilam, Iran

چکیده [English]

Depending on in which season or in which section of rangeland livestock grazes, it shows certain behavior. Present study is therefore aimed at exploring preference value of species in Saleh Abad rangelands of Ilamprovince from 2007 to 2010. In this study, the preference value of 17 species and annual plants was investigated through the method of percent of consumption. The results showed that the effect of year, month and plant species on preference value is significant. Due to drought, average preference value in 2008 was more than that in 2007, 2009 and 2010, respectively. Preference value of rangeland species was higher in April than in March and statistically the difference was significant. Results showed that the species Ankyropetalugypsophiloides, Annual grass & forbs, Salvia compressa, and Sanguiosorba belong to Class III and of moderate palatability. Other non-palatable species were categorized in class IV and V. In study area, the last two months of grazing season (March and April) matched the first two months of plant growth. Annual grasses and forbs species and Sanguiosorba minor were equally consumed by animals in both March and April.Toward the end of the grazing season (end of April) perennial species are consumed. For example, relative consumption of Salvia compressa and Ankyropetalum gypsophiloides was and 92 percent, respectively. In April, an increase in consumption trend of other perennials was witnessed. Therefore, with presence of livestock in from April to June, fresh forage of perennial herbs is grazed by livestock but farmer s believe that the amount of forage production of perennial herbs is not enough that forces the livestock out of rangeland.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pasture
  • preference
  • Salehabad
  • Value
[1] Aamery, H., Mesdaghi, M., (2002). Suervey selection diet of native plants in semi steppe rangeland's North of Semnan, Iranian Journal of Range and Desert Research, 8,849-859 (In Persian).
[2] Arzani. H., (1994). Some aspect of estimating short term and long term rangeland carrying capacity in the western division of new thouth- wales Ph.D. thesis, University of New South Wales, Australia.
[3] Baghestani Meybodi, N., (2003). Investigation of short time effects of different goat grazing intensities on some vegetation characteristics and animal performance in steppe rangelands of Yazd, Ph.D. Thesis of range management, University of Tehran (In Persian).
[4] Baghestani Meybodi, N., and Arzani, H., (2006). An Investigation of Range Plants, Palatability and Goat Behaviour in Posht-Kooh Rangelands, Yazd Province. Iranian Journal of Natural Resources, 58(4), 909-119(In Persian).
[5] Baghstani N, M., Zare, M.T and Feyaz, M. (2013).Study of palpability of range plants in steppe rangelands of Yazd province (Case study: The Nodoshan site in Sadogh City), Iranian Journal of Range and Desert Research, 20(4), 809-818 (In Persian).
[6] Fayaz M. Yeganeh, H., Safari, H., Shirmardi, H.A., Mirakhourli, R., Habibian, S.H. and Ashouri Sanjabi, P. (2013). Investigation on the preference value of 4 species of semi- steppe rangelands of Iran, Iranian Journal of Range and Desert Reseach, 20 (4), 686-694 (In Persian).
[7] Ghelichnia, H. (2015). Determination of Preference value of Rangeland Species of Polour by Shal race sheep using timing method, Watershed Management Research (Pajouhesh & Sazandegi), 107, 36-47. (In Persian).
[8] Hasani, J., and. Fayaz, M. (2014). Investigation on preference value of range species and grazing behavior in Qorveh Rangelands of Kurdistan. Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(2), 357-367(In Persian).
[9] Hosseini (Reza), S.A. and Fayaz, M. (2014). An investigation of preference value of important range plants in Saraliabad Gorgan Rangelands in different phonological stages, Iranian Journal of Range and Desert Research, 21(2), 424-434 (In Persian).
[10] Roath, L.R. and W. C. Krueger. (1982). Cattle grazing and behavior on a forested range, J. Range Management. 48(4), 314-321.
[11] Robert, k. and Machen. R. V. (2002). Intepreting grazing behavior.Texas agriculture extention service. Texas A and M university system, USA.
[12] Saghafi Khadem, F., Fayyaz, M. and Naseri, S. (2013). Determination of preference value and its variation during the grass season for different species in Binalood rangeland, Khorasan. Journal of Range and Desert Research, 20(2), 369-378 (In Persian).
[13] Sanadgol, A. and Moghadam, M., (2004). The effects of grazing systems and grazing intensities on standing crop and forage intake in Bromus tomentellus pasture, Pajouhesh & Sazandegi, 64, 30-35. (In Persian).
[14] Squires.V.R. (1981). Livesdtock management in arid zone. In kata press, Clayton Nth Victoria, Australia.
[15] Zadbar, M. Naseri, S and F, M. (2016). Studying the preference value of range species and its relationship with rainfall, J. Range Management. 23(4), 744-759. (In Persian).
[16] Zare, M., Fayyaz, M., Goudarzi, Gh. and Farmahini farahani, A. (2012). Preference value comparison in range species Anjedan-Arak. Iranian journal of Range and Desert Reseach, 19 (1), 178-179 (In Persian).