بررسی و معرفی گونه‌های گیاهی در روند پالایش خاک اراضی آلوده به فلزات سنگین ناشی از آبیاری با آب‌های خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، عمران سازه هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

2 استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد

3 استادیار گروه فارماکوگنوزی دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل برخی گیاهان برای گیاه‌پالایی خاک آلوده به فلزات سرب، روی، کادمیوم و مس می­باشد. برای انجام این مطالعه چهار گونۀ گیاهی بومادران (Achillea  millefolium)، آگروپایرون (Agropyron elongatum)، بوفالوگرس (Bouteloua dactyloides) و آرتمیزیا (Artemisia sieberi) کشت شدند و نمونه‌های گیاهی با پساب تصفیه‌خانه آبیاری شدند. نتایج نشان داد در مورد گیاهان، سه گیاه B. dactyloides، A. sieberi، A. millefolium انتقال دهندۀ خوب فلزات به اندام­های هوایی خود می­باشند که مناسب برای استخراج گیاهی (مهم­ترین تکنیک گیاه‌پالایی) هستند. گونۀ  A. elongatum  فلزات مس و سرب را بیشتر در ریشه تجمع می­دهد. این خصوصیت مناسب فن‌آوری تثبیت گیاهی می­باشد. همچنین توانایی چهار گونۀ گیاهی جهت گیاه‌پالایی، به شرح زیر است­: B. dactyloides < A. millefolium < A. sieberi = A. elongatum­. گیاه B. dactyloides جهت گیاه‌پالایی هر چهار فلز سنگین مناسب می‌باشد. برای گیاه B. dactyloides مقدار فاکتور انتقال گیاهی (TF) در فلزات روی، مس، سرب و کادمیوم به ترتیب: 17/1 و 09/1 و 02/1 و 41/1 و مقدار فاکتور غلظت فلز (BCF) برای آن در فلزات فوق به ترتیب: 77/1 و 22/1 و 95/0 و 37/1 می­باشد. با توجه به اینکه گیاه B. dactyloides تحمل بالایی نسبت به خشکسالی و دمای بالا دارد و همچنین مناسب جهت چمن‌کاری می­باشد، پیشنهاد می­شود از این گونه جهت گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده به فلزات سنگین مناطق آلوده و همچنین چمن‌کاری استفاده گردد که علاوه بر پاکسازی خاک از فلزات سنگین و مناسب بودن با آب­و­هوای بومی بسیاری از مناطق ایران و نیاز کم به آبیاری، به زیبایی بصری محیط هم کمک می­کند.

کلیدواژه‌ها


[1]        Abdi Ghazi Jahani, A., Zarban Haghighi, A. and Mirzaee Nadushan, H .(2007). genetic study of Agropyron and investigating the possibility of cross-species overlap to achieve the potentials in different species. Final report of the project, research institution of forests and rangelands publications. Page 37.
[2]        Aminifar, J. and Ramrudi, M. (2013). Efficiency of Eichhornia crassipes in cleaning the water contaminated by heavy metals and nitrogen, national conference on environmental research of Iran, Hamadan, Shahid Mofattah University.
[3]        Amiri, M., Tamartash, R., Tatian, M. and Yousefian, M. (2010). evaluating the absorbing mechanisms of environmental polluting elements by rangeland species, fourth specialized conference of environmental engineering, Tehran, University of Tehran, Faculty of Environment.
[4]        Analele Universităţii din Craiova, seria Agricultură  Phytoremediation using medicinal plants – A review pruteanu– Montanologie – Cadastru (Annals of the University of Craiova – Agriculture, Montanology, Cadastre Series) Vol. XLIV 2014 
[5]        Atashgahi, M., Hamidian, A., Khorasani, N. Pashaki. F. and Mohammadnejad Motlagh, M. (2011). investigating the efficiency of heavy metals removal in wastewater of gas refinery by purification with Phragmites australis, natural environment journal of Iran.
[6]        Azadshahraki, S., Ahmadi Moghadam, A., Naseri, F. and Esmaeelzade. A. (2008). the role of two plant species of Rumex pulcher and Verbascum songaricum in absorbing some heavy metals in the areas around Sarcheshme copper mine, fuel natural conference, energy and environment, Tehran, material and energy research center. 
[7]        Azani, N., Sheidai, M. and Attar, F., (2009). Morphological and palynological studies in some Achillea L. species (Asteraceae) of Iran. Iranian Journal of Botany, 15(2), 213-226
[8]        Bashari., H. and Shah Moradi, A. Aouecology of three rangeland species of Stipa Hohenackeriana, Artemisia sieberi and Ferula gumosa in rangeland ecosystems of Qom province. Quarterly research of Iran rangeland and desert. 1383.
[9]        Cheraghi, M., Lorestani, B., Khorasani, N.,Yousefi, N. and Karami, M. (2011). Findings on the phytoextraction and phytostabilization of soils contaminated with heavy metals, Biological Trace Element Research, 144(1-3), 1133-1141.
[10]    Dabiri, M. (2008). Environmental pollution (air, water, soil and sound), Etehad publication, Tehran.
[11]    Fontem Lum, A., Ngwa, E.S.A., Chikoye, D., and Suh, CE. (2014). Phytoremediation Potential of Weeds in Heavy Metal Contaminated Soils of the Bassa Industrial Zone of Douala,Cameroon. International Journal of Phytoremediation, 16,302–319.
[12]    Ghosh, M. and Singh, S.P. (2005). A review on phytoremediation of heavy metals and utilization of its byproducts. Applied Ecology and Environmental Research, 3(1),1-18.
[13]    Hamed Moghadam Salari, R. (2017). Restoring the vegetation of areas contaminated with heavy metals by Phytoremediation. Master's thesis in Civil Engineering, Hydraulic branch, Islamic Azad University, Mashhad Branch. 103 pages.
[14]    Hosni Jour., M. and Fereshteh, B. (2010). Phytoremediation of heavy metals of zinc and lead in the Sarchesheme copper of Kerman, National conference on energy and environment of Kerman, Kerman, Shahid Bahonar University of Kerman.
[15]    Kabata, A. and  Pendias, H. (2011). Trace Metals in Soils and Plants, CRC Press, Boca Raton, Fla, USA, 4nd edition. 534 pp.
[16]    Karim Khani Mianji, S., Haj Seyed Hadi, M., Riazi. Gh. and Haghighatnia, S. (2012). investigating the potential of plants Phytoremediation of Salvia officinalis and Achillea for purification of soils contaminated with heavy metals, 12th Iranian congress of cultivation and modification of plants science in Iran, Karaj, Islamic Azad University, Karaj Branch.
[17]    Khan, S., Ahmad, I., Shah, t., Haliq, sh. and Haliq, A. (2009). Use of constructed wetland for the removal of heavy metals from industrial wastewater. Journal of environmental management 90(2009), 3451-3457. 
[18]    Koptsik, G.N. (2014). Modern Approaches to Remediation of Heavy Metal Pollutedsoils. Issn 1064 eurasian soil science (2014), 707-722.
[19]    Lei, W., Peishi, Q. and Xin, M. (2011). Phytoremediation prospects of heavy metals by indigenous plants growing in industrial polluted soils. International Conference on Computer Distributed Control and Intelligent Environmental Monitoring, 1628-1632.
[20]    McGrath, SP. and Zhao, FJ. (2003). Phytoextraction of metals and metalloids from contaminated soils. Current Opinion in Biotechnology, 14:277–282.
[21]    Mirhaji, S.T. (1999). Ecological comparison of Artemisia species in Semnan province. Master's thesis. Tarbiat Modarres University. 147 pages. Hossein Bashari and Amr Ali Shah Moradi.
[22]    Moameri, M., Jafari, M., Tavili, A.,  Motasharezadeh, B. and zare, M. (2017). Rangeland plants potential for phytoremediation of contaminated soils with lead, zinc, cadmium and nickel  case study: rangelands around national lead and zinc factory zanjan iran. Jornalof rangeland science  (2017), vol ,7 ,no, 2.
[23]    Moghadam, M.  (1998). Rangeland. Tehran University Press and publication, page 470.
[24]    Moteshare Zade, B., Savabeghi Firuzabadi, Gh. and Hoseinali. A. (2008). Identification of native plants and bacteria resistant to heavy metals in the lands around the zinc and lead mines Shazand Arak mansion in order to be used in Phytoremediation. Agricultural and Natural Resources Campus, University of Tehran.
[25]    Nelson, DW. and Sommers, LE. (1996). Total carbon, organic carbon, and organic matter. Methods of soil analysis. In: Bartels JM (ed). Chemical methods—SSSA book series no. 5. Soil Science Society of America. Madison WI, 961–1010. 
[26]    Omid Beigi, R.(2004). Producing and processing of medicinal plants, second volume. Astan Quds Razavi publications.
[27]    Raskin, I., Smith Robert, D. and Salt, DE. (1997). Phytoremediation of metals: using plants to remove pollutants from the environment. Current Opinion in Biotechnology, 8,221–226.
[28]    Rezaei, A. (2013). the role of heavy metals on human health, second international conference on recent advanced in chemistry and chemical engineering.
[29]    Sadrollah, M. and Rezaei, M. (2013), the application of Phytoremediation in removal of heavy metals pollution, national electronic conference on recent achievements in engineering and basic sciences, Tehran, Zaminkav research center.
[30]    Saeedfar, M. and Rasti. M. (2000). Phenological study of rangeland plants in the area of Hana Semirom, research institution of forests and rangelands, No. 231, Tehran, 79-120.
[31]    Salt, D.E., Smith, R.D. and Raskin, I. (1998). Phytoremediation. Science of Total Environment, 49, 643-668.    
[32]    Sandgol, A. (1996). Forage plants modification. , research institution of forests and rangelands publications.
[33]    Shahidi Zandi, Sh., Bahadori, H. and Zeidali, A. (2014). An overview of the process of rangeland plants Phytoremediation and its role in the removal of heavy metals, the first national conference on geography, tourism, natural resources and sustainable development, Tehran, Iranian institutions, the center of excellence in planning and sustainable development of tourism in University of Tehran.
[34]    Wu, G., Kang, H., Zhang, X., Shao, H., Chu, L., and  Ruan, C.(2012). A critical review on the bio-removal of hazardous heavy metals from contaminated soils: issues, progress, eco-environmental concerns and opportunities. Journal of Hazard Mater, 173,1–8
[35]    Yang, X.E., Feng,Y., He, Z and Stoffella, PJ. (2005). Molecular mechanisms of heavy metal hyperaccumulation and phytoremediation. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 18,339–353.
[36]    Yazdan Panah, M., Imanpour, A. and Moradian, M. (2013). Phytoremediation of soils contaminated with heavy metals, first specialized conference on environment, clean energy and industry, Tehran, University of Tehran.
[37]    Zaman, S. (2000). Medicinal plants. Ghoghnus publications. Page 367.
[38]    Zargari, A. (1992). Medicinal plants, third volume, University of Tehran publications.
[39]    Zemberyova, M., Bartekova, J., and Hagarova, I. (2006). The utilization of modified BCR three step sequential extraction procedure for the fractionation of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb and Zn in soil reference materials of different origins. Talanta, 70, 973–978.