ارزشگذاری اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر کارکرد تولید علوفه و بهره‌برداری از ثعلب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشی، بخش تحقیقات مرتع، مؤسسۀ تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه

3 دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه

چکیده

کارکردهای یک منبع طبیعی از جمله اکوسیستم مرتع به چهار گروه کارکردهای تنظیمی، زیستگاهی، تولیدی و اطلاعاتی قابل تقسیم می­باشند که در پژوهش حاضر، ارزش اقتصادی چمنزارهای ترگور ارومیه از منظر تولید علوفه و بهره­برداری از ثعلب به­عنوان کارکرد تولیدی، مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، از بین مناطق پراکنش ثعلب، شش مکان به مساحت 120 هکتار که نمایندۀ سطح وسیعی از چمنزارهای منطقه می­باشند، انتخاب ‌گردید. سپس در تودۀ معرف هر یک از آن­ها، تولید علوفه و مقدار تولید غدۀ ثعلب، اندازه­گیری و ارزش ناخالص آن­ها به­روش بازاری محاسبه گردید. بر مبنای نتایج حاصل، هر هکتار از چمنزارهای منطقه، به­طور متوسط قادر به تولید 78/1731کیلوگرم علوفه و 02/4 کیلوگرم غده ثعلب به­عنوان محصول فرعی در یک فصل رویش می‌باشند که ارزش ناخالص هر هکتار از آن­ها از منظر کارکرد تولید علوفه و بهره­برداری از ثعلب، به­ترتیب 88/16 و 72/44 میلیون ریال می­باشد. از نتایج پژوهش حاضر می­توان در تعیین خسارت ملی وارده به عرصه­های مرتعی و محاسبۀ حساب‌های ملی سبز، استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


[1] Akbarlou, M., Sepehri, A., Ejtehadi, H. and Mesdaghi, M. (2010). The mountain meadows in the production of various ways to exploit West Azerbaijan (Case Study: Grasslands Chalderan). Journal of Rangeland, 3(1): 17-28.
[2] Amirnejad, H. (2013). Natural Resourses Economics. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, 372P.
[3] de Groot, R.S., Wilson, M.A. and Boumans, R.M.J. (2002). A typology for the classification, description and valuation of ecosystem function, goods and services. Ecological Economics, 41(3): 393- 408.
[4] Fattahi, A., Ghezelseflu, N., Rezvani, M. and hoseyni, K. (2014). The valuation of natural promenades in rural areas (Case study: ChehelchayStrait). Rural Development and Strategies, 1(1): 1-14.

[5] Ghanbari, S., Zobeiri, M., Heshmatol Vaezin, S. M and  Shamekhi, T. (2010). Estimation of fruit production of Cornelian cherry (Cornus mas L.) and Hazelnut (Corylus avellana L.) in Arasbaran forests. Journal of Forest and Poplar Research, 18(4): 609-620.

[6] Ghoreyshi, R., Motamedi, J. and Sheidai Karkaj, E. (2013). Estimating economic value of carbon sequestration services in rangelands with replacement cost method (Case study: Khoy Dizaj Batchy rangeland). Journal of Environmental Sciences, 12 (2): 55-64.
[7] Heshmatol Vaezin, S.M. (2013). Economic valuation of forest (natural resources) to decide the teachings of experimental and reform proposals. Compilation Sebastiao Kngn doctor. Research publications, 318P.
[8] Heshmatol Vaezin, S.M., Ghanbari, S. and Tavili, A. (2010). Income of eremurus (Eremurus olgae) and forage production in the Khazangah rangelands of Makoo. Journal of Range and Watershed Management, 63(2): 183-195.
[9] Hosseini, S.A., Mesdaghi, M. and Pambokhchyan, C. (2013). Comparing three methods of forage estimation in summer rangelands (Case study: Sar-Ali Abad rangelands of Golestan province). Journal of Range and Desert Reseach, 20 (1): 23-37.
[10] Jahanbazi, H., Iranmanesh, Y. and Talebi, M. (2006). Seed production potential of pistachio forests of Chaharmahal va Bakhtiari province and its economic effects on dwellers welfare. Journal of Forest and Poplar Research, 14(2): 159-167.
[11] Khajavi, A.S. (2016). Mapping the distribution and estimate the amount of orchid species in grasslands Targevar area of Urmia. M.Sc. thesis, college of Natural Resources, University of Urmia.
[12] Molaei, M. (2009). Economic and environmental valuation of Arasbaran forests ecosystem. Ph.D. thesis, Faculty of Agricultural Economics and Development, University of Tehran, Tehran, 340p.
[13] Molaei, M. and Zarei, E. (2013) Non-parametric analysis of contingent valuation method to estimate the recreational value of UrmiaJanghaliPark. The second national conference on protection and environmental bottom, 15 Agu. Hamedan, Iran. Abstract
[14] Monjardino, M., Pannell, D.J. and Powles, S.B. (2004).  The economic value of pasture phases in the integrated management of annual ryegrass and wild radish in a Western Australian farming system. Australian Journal of Experimental Agriculture, 44(3): 265-271.
 [15] Motamedi, J., Alijanpour, A. and Banej Shafie, A. (2016). Report of comprehensive project of recognition and utilization of by-products of rangelands and forests of West Azerbaijan province, Vice Research of Urmia University,150P.
[16] Mousavi, S.A. (2011). Apt management of lands by designing a planning support system based on economic values of ecosystem functions (Case study: Mid-Taleghan sub-basin). PhD thesis of Tehran University, 318P.
[17] Mozafarian, V.A. (2011). Plant Classification (Morphology and Taxonomy). Amirkabir Press, 1011p.
[18] O'Connell, M., Young, J. and Kingwell, R. (2006). The economic value of saltland pastures in amixed farming system in Western Australia. Journal of Agricultural Systems, 89(2): 371-389.
[19] Rastgar, SH., Darijani, A., Barani, H., Ghorbani, M., Ghorbani, J. and Vahed Bordi, SH. (2013). A new approach to economic valuation of the function of forage production of rangelands (Case Study: summer rangelands of Nour-rud watershed in Mazandaran province). Journal of Range and Watershed Management, 66 (3): 347-357.
[20] Range management plan Sulik (2012). Department of Natural Resources and Watershed West Azerbaijan Province, 78P.
[22] Sameti, M.,  Moeeni, SH., Mardiha, S. and KhanizadeAmiri, M. (2012). Estimation the ecreational value of Najvan park of Isfahan using a contingent valuation method. Journal of Applied Ecology, 1(1): 64-79.
[23] Thadani, R. (2001). International non-timber forest product issues. Journal of sustainable forestry, 13(3/4).
[24] Tofighiazar, T. (2016). Economic valuation of ecosystem functions in Targavar grasslands of Urmia region. M.Sc. thesis, college of Natural Resources, University of Urmia, 115P.
[25] Winkler, R. (2006). Valuation of ecosystem goods and services, Part 1: An integrated dynamic approach. Ecological Economics, 59(1): 82-93.
[26] Yeganeh, H., Azarnivand, H., Salehi, I., Arzani, H. and Amirnejad, H. (2015). Estimation of economic value of the gas regulation function in rangeland ecosystems of Taham watershed basin. Journal of Rangeland, 9 (2): 120-128.