نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران

2 گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه گنت، گنت، بلژیک

10.22059/jrwm.2024.96796

چکیده

آگاه نمودن انسان در زمینه وجود بحران آلودگی­های محیط زیستی و اثرات آن بر سرنوشت خود او می­تواند تاثیر مطلوبی بر تغییر روند این بحران­ها داشته باشد. معادن سنگان خواف باعت انتشار ذرات گرد و غبار و آلاینده­هایی وارد خاک و هوا می­شود، که با پیامدهای عظیم آلودگی محیط و حتی به خطر افتادن سلامت انسانی از جمله شیوع بیماری­های پوستی و تنفسی مواجه خواهیم بود. ارزیابی اثرات محیط زیستی به عنوان یکی از کارآمدترین روش­ها جهت ارزیابی و پیش بینی اثرات طرح­ها و پروژه­ها بر روی اجزای محیط زیستی به شمار می­رود ، لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثرات محیط زیستی بهره‌برداری معدن با استفاده از ماتریس لئوپولد ایرانی انجام شد. ابزار اصلی گردآوری داده­های پژوهش برای منطقه مورد مطالعه کتابخانه­ای و پیمایشی میدانی مبتنی بر پرسشنامه است که در بین جامعه کارشناسان و جوامع محلی تکمیل شد. جامعه­ی نمونه آماری نیز 30 نفر از کارشناسان و مردم بومی خبره هستند که آشنا با مباحث محیط زیست بودند. نتایج نشان داد تعداد اثرات میانگین جبری منفی در ستون برابر با 10 و تعداد پیامدهای میانگین جبری منفی در ردیف برابر با 14 است که در این بین تعداد پیامدهای منفی کمتر از 1/3- در ستون فقط مربوط به اثرات انتشار گردو غبار ذکر شده است. به طوریکه محیط فیزیکی با 62/2- بیشترین میانگین آثار منفی را دارند. مهمترین آثار منفی در بین مؤلفه­های محیط زیستی مربوط به فعالیت انتشار گرد و غبار با میانگین رده بندی 1/3- با جمع جبری 50- است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Environmental impact assessment of Mine Utilization Using Iranian Leopold Matrix (Study area: Sangan khaf mines)

نویسندگان [English]

  • Sajad Amiri 1
  • Hossein Azarnivand 1
  • Mehdi Ghorbani 1
  • Mohammad Jafari 1
  • Sajad Barkhordari 2
  • Hossein Azadi 3

1 Department of Reclamation of Arid and Mountainous Regions, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran.

2 Department of Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Gent, Belgium

چکیده [English]

Awareness of human about the existence of environmental pollution crisis and its effects on his own destiny can have a positive effect on changing the course of these crises. Sangan mines release dust particles and pollutants into the soil and air, which will have huge consequences for environmental pollution and even endanger human Health, including the spread of skin and respiratory diseases. Environmental assessment is considered as one of the most efficient methods to evaluate and predict plans and projects on environmental components, so the present study aims to Environmental impact assessment of Mine Utilization Using Iranian Leopold Matrix (Study area: Sangan Khaf Mines). The main tool for collecting research data for the study area is a library and a field survey based on a questionnaire that was completed among the community of experts. The statistical sample population is 30 experts who were familiar with environmental issues. The results showed that the number of negative algebraic mean effects in the column is equal to 10 and the number of negative algebraic mean consequences in the row is equal to 14, among which the number of negative consequences less than -3.1 in the column is only related to the effects of dust diffusion. The most important negative effects among the environmental components are related to dust diffusion activity with an average classification of -3.1 with an algebraic sum of -50.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • Environment
  • Leopold matrix
  • Sangan khaf mines
Giannopoulos, I. P., & Panias, D. (2006). Sustainable development of mining and metallurgy in relation. Acta Metallurgical Slovaca, 12(12):105-10.
Ferdowsi S., Mortazavi S. & Rezvani N. (2007). The Relation between Bio-environmental Knowledge and Pro-Environmental Behavior. Human Sciences.53: 253-65. [In Persian]
El-Naqa A. (2005). Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix (RIAM) for Russeifa landfill, Jordan. Environmental Geology. 47(5):632-9.
Bilgin A. (2015). Analysis of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive and the EIA decision in Turkey. Environmental Impact Assessment Review. 53:40-51.
Taheri M, Gholamalifard M, Jalili Ghazizade M, & Saghebian M. (2017). Environmental Impact Assessment of Tabriz's Municipal Solid Waste Disposal Site Using Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) and Leopold Matrix. Journal of Civil and Environmental Engineering; 47 (2): 77-87.
Müller F, Jones KB, Zurlini G, Krauze K, Victorov S, Li B. L, & Kepner, WG. (2007). Use of Landscape Sciences for the Assessment of Environmental Security, pp. 461-474.
El-Naqa A. (2005). Environmental impact assessment using rapid impact assessment matrix RIAM for Russeifa landfill, Jordan. Environ Geol. 47(5): 632-39.
Kuitunen M, Jalava K. & Hirvonen K. (2008). Testing the usability of the Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) method for comparison of EIA and SEA results.J Environ Impact Asses.28 (4-5): 312-20.
Makhdum M. (2009(. Four notes are assessing the developing impact. Environment and Development. 2(3):9-12.
Gholamalifard M, Mirzaei M, Hatamimanesh M, Riyahi Bakhtiari A. & Sadeghi M. (2014). Application of rapid environmental impacts assessment matrix and Iranian matrix in environmental impact assessment of solid waste landfill of Shahrekord. J S kU M S. 16 (1):31-46. [In Persian]
Valizadeh S, & Shekari Z. (2015). Evaluation of Iranian Leopold matrix application in the environmental impact assessment (EIA) of solid waste management options in Birjand city. Health and environmental. 2(8):249-62.
Mondal MK, Rashmi, & Dasgupta B.V. (2010). EIA of municipal solid waste disposal site in Varanasi using RIAM analysis. Resources, Conservation and Recycling. 54(9):541-6.
Forman R.T, & Deblinger R.D. (2000). The ecological road‐effect zone of a Massachusetts (USA) suburban highway. Conservation biology, 14(1):36-46.
Marzouk M, Madany M, Abou‐Zied A, & El‐said M. (2008). Handling construction pollutions using
Multi‐objective optimization. Construction Management and Economics, 26(10): 1125-1113.
Xu J, Zheng H, Zeng Z, Wu S, & Shen M. (2012). Discrete time–cost– environment trade-off problem for large-scale construction systems with multiple modes under fuzzy uncertainty and its application to Jinping-II Hydroelectric Project. International Journal of Project Management, 30(8): 950-966.
Ozcan-Deniz G., & Zhu Y. (2017). Multiobjective optimization of greenhouse gas emissions in highway construction projects. Sustainable cities and society, 28: 162-171.
Yu S, Zheng S, Zhang X, Gong. & Cheng J. (2018). Realizing China's goals on energy saving and pollution reduction: Industrial structure multiobjective optimization approach. Energy policy, 122: 300-312.
Zanganeh, A., Karami, Tajuddin & Yadalahi S., R. (2020). Assessing the environmental effects of Sadr class highway on the texture of surrounding residential neighborhoods (Case study: Tehran). Journal of Applied Research in Geographical Sciences. 62: 338-319.
Akbarian M., (2020). Environmental Impact Assessment of Geotourism Development in Hormoz Island. Journal of Quantitative Geomorphological Research. 37: 20-39 p.
Kiani Sadr, M., & Azani, M. (2018). Environmental Impact Assessment of Hamedan Compost Plant by Combining FANP and RIAM Methods. Journal of Geography and Planning, No. 70, 298-279 p.
Imani, B., Yarmohammadi, K., & Asadpour Z. (2018). Environmental Impact Assessment of Yasouj Cement Plant Using RIAM Matrix and Iranian Leopold. Journal of Natural Environment Hazards, Volume 8, Number 21, 247-266 p.
Nezhadi A, Makhdom M, Monavari S.M, Bali A, & Farahani Rad H. (2008). Biodiversity Impact Assessment of Tehran- Pardis Highway on Two Protected Areas: Khojir and Sorkhehesar. Journal of Environmental Studies, 34(45): 97-106. (In Persian)
Falahtkar S, Sadeghi A, & Soffianian A. (2010). Environmental Impact Assessment of GHAMESHLOO highway using ICOLD matrix and Checklist. Town and Country Planing, 2(2): 110-121. (In Persian)
Delnavaz M, Khalesi J. (2016). Application of Leopold Matrix and Coding Methods for Environmental Impacts Assessment of Shahid Sadr Expressway in Tehran. Journal of Civil and Environmental Engieering (University of Tabriz), 46.3(84): 77-90. (In Persian).
Hosseini S, Alimohammadi M, Nabizadeh R, & Dehghani M.H. (2016). Environmental Impact Assessment of the fuel transmission line to combined cycle power Plant of Chabahar project using Iranian Matrix. Journal of Environmental Health Engineering, 4(1): 20-29. (In Persian)
Tavakoly., & Mohammadyary F. (2018). Environmental impact assessment of tourist entertainment complex in the region's national natural monuments DEHLORAN. Journal of Geographic Space, 17(60): 149-167. (In Persian)
Heidari E.S, Alidadi H, Sarkhosh M., & Sadighian S. (2017). Zaveh Cement Plant Environmental Impact Assessment Using Iranian Leopold Matrix. Journal of Research in Environmental Health, 3(1): 84-93. (In Persian)
Ashofteh P.S. & Bozorg-Haddad O. (2019). Environmental Impact Assessment of Irrigation Network Implementation on Triple Environments. Journal of Civil and Environmental Engineering (University of Tabriz), 48, 4 (93): 101-91. (In Persian)
Karimi H, Naderi H, & Moradi H. (2018(. Environmental Impact Assessment of Bistoon’s Thermal Power Plant using RAPID matrix and Iranian matrix. Journal of Environmental Science and Technology, Available Online from 24 April 2018, (In Persian)
Riahi Khorram, M. (2011(. Environmental Assessment and Land Reconciliation, Environmental Department, Islamic Azad University, Hamedan, (In Persian).
Jafari, A., & Habibpour, A, (2008(. Evaluation of the effects of development of new cities on the environment Case Study: New City of Pardis, Urban Management Quarterly, No. 21, pp. 45-58. (In Persian).
Makhdum M. (2009(. Four notes are assessing the developing impact. Environment and Development. 2(3):9-12.
Navaei A, Alidadi H, & Najafpoor A.A. (2016(. An Evaluation on the effects of composting plants on the environment in Iran. Research in Environmental Health. 2(1): 38-51.
Pourmirzaei, R. (2018). Investigating the role of the mining industry and mineral resources in the sustainable development of the country. Mineral resources engineering.2 (3):81-91.
Ilkhani. E., Mohamad. A., & Reza, Kh, (2017). Evaluation of environmental effects in Sangan Khaf iron ore open pit mine, Journal of Mining Engineering, Iran Mining Engineering Association.
Sereshki, F., & Saffari, A. (2016). Environmental impact assessment and sustainability level determination in cement plants (Case study: Shahrood cement plant). Iranian Journal of Earth Sciences. 8: 90-101.