دوره و شماره: دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 822-1102 
2. بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و ترکیبات شیمیایی Ferula hausskenechtii

صفحه 837-849

10.22059/jrwm.2017.201316.975

حسین آذرنیوند؛ صدیق محمدی؛ صادق حسین نیایی؛ پویان دهقان


3. تغییرات تولید اولیه در اثر عوامل پستی و بلندی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین

صفحه 851-867

10.22059/jrwm.2018.244026.1176

الناز حسن زاده کوهساره؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ کاظم هاشمی مجد؛ اردشیر پورنعمتی


5. ارزیابی کارآیی مدل SWAT در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبریز گاماسیاب

صفحه 881-893

10.22059/jrwm.2018.243898.1174

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


9. بررسی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر ویژگیهای شیمیایی خاک

صفحه 941-951

10.22059/jrwm.2017.22922.

بختیار فتاحی؛ محمد جعفری؛ سهیلا آقابیگی امین؛ مهدیه صالحی؛ ایوب کریمی؛ آزاد کرمی