دوره و شماره: دوره 70، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 822-1102 
2. بررسی ویژگی‌های رویشگاهی و ترکیبات شیمیایی Ferula hausskenechtii

صفحه 837-849

حسین آذرنیوند؛ صدیق محمدی؛ صادق حسین نیایی؛ پویان دهقان


3. تغییرات تولید اولیه در اثر عوامل پستی و بلندی در مراتع کوهستانی شهرستان نمین

صفحه 851-867

الناز حسن زاده کوهساره؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ کاظم هاشمی مجد؛ اردشیر پورنعمتی


5. ارزیابی کارآیی مدل SWAT در شبیه‌سازی رواناب حوضه آبریز گاماسیاب

صفحه 881-893

شهاب الدین زارع زاده مهریزی؛ اسداله خورانی؛ جواد بذرافشان؛ ام البنین بذرافشان


9. بررسی اثر شدتهای مختلف چرای دام بر ویژگیهای شیمیایی خاک

صفحه 941-951

بختیار فتاحی؛ محمد جعفری؛ سهیلا آقابیگی امین؛ مهدیه صالحی؛ ایوب کریمی؛ آزاد کرمی


11. مقایسه کارایی مدل‌های هیدرولوژیکی IHACRES و HEC-HMS در شبیه‌سازی هیدروگراف سیل

صفحه 965-976

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی عوری؛ علی افضلی؛ افشین جهانشاهی


12. ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف برآورد بار معلق به روش منحنی سنجه در حوزۀ آبخیز سفید رود

صفحه 977-990

صدیقه محمدی؛ علی سلاجقه؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ علی کیانی راد