نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی و مقایسه کاربرد میدانی شماهای مبتنی بر روش ماسکینگام-کونژ در رودخانه‌ها

مریم صمیمی؛ صلاح کوچک‌زاده؛ عاطفه پرورش

دوره 62، شماره 1 ، خرداد 1388

چکیده
  روش ماسکینگام-کونژ از روش‌های بسیار رایج روندیابی سیلاب است. در این روش نیازی به واسنجی مدل بر پایه سیلاب‌های گذشته نیست و مشخصه‌های روندیابی تنها بر مبنای ویژگی های فیزیکی و آبی جداگانه محاسبه می‌شوند. تعدیل‌های بیشماری به منظور افزایش دقت در چند سال اخیر برای این روش پیشنهاد شده است. در این پژوهش روش ماسکینگام-کونژ و تعدیل‌های ...  بیشتر