بررسی و مقایسه کاربرد میدانی شماهای مبتنی بر روش ماسکینگام-کونژ در رودخانه‌ها

نویسندگان

چکیده

روش ماسکینگام-کونژ از روش‌های بسیار رایج روندیابی سیلاب است. در این روش نیازی به واسنجی مدل بر پایه سیلاب‌های گذشته نیست و مشخصه‌های روندیابی تنها بر مبنای ویژگی های فیزیکی و آبی جداگانه محاسبه می‌شوند. تعدیل‌های بیشماری به منظور افزایش دقت در چند سال اخیر برای این روش پیشنهاد شده است. در این پژوهش روش ماسکینگام-کونژ و تعدیل‌های مختلف آن بررسی شده و کارآیی و دقت روش‌ها و شماهای محاسباتی مبتنی بر این روش تعیین شده است. به منظور بررسی و ارائه قابلیت کاربرد روش‌های مختلف مشخصه‌های ثابت و متغیر ماسکینگام-کونژ در مسائل کاربردی, بیشماری از سیلاب‌های رودخانه کارون مورد بهره‌گیری قرار گرفت. به‌کمک روش‌های یاد شده هیدروگراف سیلاب‌ها روندیابی شده و نتایج به دست آمده با هیدروگراف‌های دیده شده خروجی مقایسه شده‌اند. همچنین نتایج روش‌های یادشده با نتایج بدست آمده از اجرای مدل هیدرولیکی HEC-RAS برای همان هیدروگراف‌ها مقایسه شده‌اند. نتایج این بررسی‌ها علاوه بر تایید کارایی روش‌های ساده شده روندیابی نشان داد که در شرایطی که داده‌های جامع مورد نیاز مدل‌های هیدرولیکی در دسترس نباشند کاربرد این روش‌ها می‌تواند به نتایج بسیار رضایت بخشی منجر شوند. در این پژوهش بر پایه مقایسه نتایج روش‌های مختلف با نتایج مدل هیدرولیکی, بهترین روش برای شرایط آزمون شده تعیین و معرفی شد.

کلیدواژه‌ها