دوره و شماره: دوره 62، شماره 1 - شماره پیاپی 325051، خرداد 1388 (نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)) 
3. ارزیابی تاثیر گیاه کافوری گونه Camphorosma monspeliaca بر عناصر خاکی در استان چهارمحال و بختیاری

حجت‌ا... خ دری‌غریب‌وند؛ قاسمعلی دیانتی‌تیلکی؛ منصور مصداقی؛ منوچهر سرداری


8. پیش‌بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینوپتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل‌های آماری

صفحه 111-124

غلامعباس فلاح قالهری؛ سیدمحمد موسوی‌بایگی؛ ، مجید حبیبی‌نوخندان؛ جواد خوشحال


شماره‌های پیشین نشریه

نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
مهر 1388، صفحه 167-299
نشریه مرتع و آبخیزداری (مجله منابع طبیعی ایران)
خرداد 1388