نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

چکیده

با توجه به گسترش شایان توجه A. sieberi Besser در ایران، بررسی های بیشماری به صورت محلی در مورد رویشگاه‌های آن صورت گرفته و ویژگی های اکولوژیکی مختلفی به عنوان عامل های مؤثر در استقرار این گونه بیان شده‌است. در این پژوهش تلاش شد بررسی جامعی در مورد دامنه اکولوژیکی این گونه و ارتباط آن با بعضی از ویژگی های رویشی گیاه صورت گیرد. به‌این منظور ویژگی های اقلیمی، ارتفاعی و خاکی 34 رویشگاه A. sieberi مورد بررسی قرار گرفتند و داده‌های پوشش گیاهی این جمعیت‌ها اندازه‌گیری شدند. برای تعیین دامنه اکولوژیکی این گونه منحنی نرمال با هیستوگرام فراوانی ویژگی های مورد بررسی ترسیم شد. جمعیت‌ها با بهره گیری از تجزیه خوشه‌ای به سه گروه تقسیم شدند و عامل های مورد بررسی بین گروه‌ها با بهره گیری از تجزیه واریانس مورد مقایسه قرار گرفتند. دمای میانگین سالانه، میانگین کمینه و بیشینه دما، کمینه و بیشینه مطلق دما، قطر بزرگ و کوچک تاج پوشش و ارتفاع گیاه اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 1/0 درصد، ارتفاع از سطح دریا و کربن آلی اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 1 درصد، و بارندگی سالانه، شمار روزهای بارندگی، نیتروژن، فسفر و سدیم اختلاف معنی‌داری در سطح احتمال 5 درصد دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of ecological range and its effects on vegetative characteristics of A. sieberi populations in Iran

نویسندگان [English]

  • A Azarnivand
  • M Rabiee
  • H Arzani
  • Yones Asri

چکیده [English]

With respect to wide distribution of A. sieberi Besser in Iran, various studies have been done on its habitats and different ecological properties have been referred as effective factors in establishment of this species. In this research, we tried to study the ecological range of A. sieberi and its relationship with vegetative characteristics. Therefore, climate properties including annual precipitation, number of days with precipitation, annual, minimum and maximum temperature, absolute minimum and maximum temperature; topographic property including altitude; edaphic properties including pH, EC, SP, texture, lime, gypsum, C, Na, K, Ca, Mg, N and P; and vegetative characteristics including large and small diameter of canopy, height of plant and diameter of most thickness branch were measured in 34 populations. For determination of ecological range, normal curve with histogram of frequency have been drawed for total properties. All populations divided in 3 groups by cluster analysis. Measured properties compared by analysis of variance between 3 groups. The significant properties were: average of annual, minimum and maximum temperature, absolute minimum and maximum temperature, large and small diameter of canopy and height of plant in 0.1 % probability level, altitude and C in 1 % probability level, while annual precipitation, number of days with precipitation, N, P and Na in 5 % probability level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sieberi