رابطه ویژگی‌های رشد گیاه زرد تاغ و خصوصیات خاک در رویشگاه‌های دست‌کاشت منطقه چوپانان نایین

نویسندگان

چکیده

با مطالعه روابط بین خاک و گیاه می‌توان به ویژگی هر یک دست یافت و از آنها برای مدیریت بهینه و منطبق بر اصول اکولوژیک استفاده نمود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خصوصیات خاک بر رشد گیاه زرد تاغ (Haloxylon persicum) و شناسایی عوامل خاکی محدود کننده رشد این گیاه می‌باشد. مطالعه به شیوه نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی شده انجام شد و 3 ایستگاه مطالعاتی در منطقه چوپانان نایین شامل؛ تاغزار دست‌کاشت انبوه، دست‌کاشت تنک و منطقه شاهد (فاقد تاغ) انتخاب گردید. سپس تعداد 6 پایه زرد تاغ در هر ایستگاه مطالعاتی انتخاب و شاخص‌های گیاهی ارتفاع، سطح تاج پوشش، محیط تاج پوشش، بزرگترین و کوچکترین قطر تاج، قطر متوسط تاج ، قطر یقه و محیط یقه اندازه گیری شد. همچنین 9 پروفیل خاک (در هر ایستگاه 3 پروفیل) حفر گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل؛ pH، EC، SP، مجموع کلسیم و منیزیم محلول، کلرور، کربنات و بی‌کربنات، سولفات، درصد سنگریزه، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آلی، درصد سیلت، درصد رس، درصد شن، فسفر قابل جذب، سدیم و پتاسیم محلول، CEC، SAR، ESP، PSS، PSW و TDS اندازه‌گیری و داده‌ها به روش اردیناسیون آنالیز شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های هم‌سن تاغ دارای اختلاف بسیار زیادی در شاخص‌های گیاهی هستند و خصوصیت فیزیکی بافت خاک و خصوصیات شیمیایی خاک نظیر ماده آلی، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل کاتیونی، شوری و درصد آهک و درصد گچ بیشترین اثر را بر شاخص‌های گیاهی زرد تاغ دارند.

کلیدواژه‌ها