نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

چکیده

با مطالعه روابط بین خاک و گیاه می‌توان به ویژگی هر یک دست یافت و از آنها برای مدیریت بهینه و منطبق بر اصول اکولوژیک استفاده نمود. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر خصوصیات خاک بر رشد گیاه زرد تاغ (Haloxylon persicum) و شناسایی عوامل خاکی محدود کننده رشد این گیاه می‌باشد. مطالعه به شیوه نمونه‌برداری تصادفی طبقه‌بندی شده انجام شد و 3 ایستگاه مطالعاتی در منطقه چوپانان نایین شامل؛ تاغزار دست‌کاشت انبوه، دست‌کاشت تنک و منطقه شاهد (فاقد تاغ) انتخاب گردید. سپس تعداد 6 پایه زرد تاغ در هر ایستگاه مطالعاتی انتخاب و شاخص‌های گیاهی ارتفاع، سطح تاج پوشش، محیط تاج پوشش، بزرگترین و کوچکترین قطر تاج، قطر متوسط تاج ، قطر یقه و محیط یقه اندازه گیری شد. همچنین 9 پروفیل خاک (در هر ایستگاه 3 پروفیل) حفر گردید و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک شامل؛ pH، EC، SP، مجموع کلسیم و منیزیم محلول، کلرور، کربنات و بی‌کربنات، سولفات، درصد سنگریزه، درصد آهک، درصد گچ، درصد ماده آلی، درصد سیلت، درصد رس، درصد شن، فسفر قابل جذب، سدیم و پتاسیم محلول، CEC، SAR، ESP، PSS، PSW و TDS اندازه‌گیری و داده‌ها به روش اردیناسیون آنالیز شد. نتایج نشان داد که نمونه‌های هم‌سن تاغ دارای اختلاف بسیار زیادی در شاخص‌های گیاهی هستند و خصوصیت فیزیکی بافت خاک و خصوصیات شیمیایی خاک نظیر ماده آلی، فسفر قابل جذب، ظرفیت تبادل کاتیونی، شوری و درصد آهک و درصد گچ بیشترین اثر را بر شاخص‌های گیاهی زرد تاغ دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Haloxylon persicum growth parameters and edaphic properties in planted habitat of Choupanan, Naein

نویسندگان [English]

  • H. Mohammadi
  • H. R. Karimzadeh
  • S. J. Khajeddin

چکیده [English]

Study of soil and plant relationships is nessesery for ecological- based and appropriate management. The objective of this study is to determine the influence of edaphic properties on Haloxylon persicum growth and also, indentifing growth limiting soil properties for saxaul. The study was performed through the stratified random sampling and 3 sites were selected as follow: planted strong saxaul, planted weak saxaul, rangeland without saxaul. Then 6 samples of Haloxylon persiocum were selected in each region, meanwhile, plant parameters including canopy cover area, canopy cover perimeter, the smallest and the largest canopy cover diameter, average of canopy cover diameter, height, basal area and diameter were considered. Also, 9 profiles in sites were sampled and the followiong properties: pH, SP, EC, Ca+Mg, Cl-, CO3--,HCO3-, SO4--, gravel, CaCO3, CaSO4, organic matter, clay, silt, sand, available phosphorous, Na+, K+, CEC, SAR, ESP, PSS, PSW and TDS were measured. Ordination method was used for data analysis. Accordiong to the results, plant parameters have significant diffirences in saxaul sites with the same age. Soil physical characteristics including soil texture and chemical characteristics such as organic matter, available phosphorous, CEC, salinity, CaSO4 and CaCO3 content showed the highest influence on saxaul growth parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choupanan
  • Haloxylon persicum
  • Naein
  • Ordination
  • Plant parameters
  • Soil chemical characteristics