نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی اثر میزان تعرق و تولید ماده خشک در گونه‌های مرتعیMedicago sativa ، Trifolium repens، Sanguisorba minorو Trifolium pratens

سعیده ابراهیمی‌ازندریانی؛ سیدحمیدرضا صادقی

دوره 62، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 167-173

چکیده
  از آنجا که بخش عمدهای از مراتع کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شدهاند و با توجه به عامل محدودکننده آب در مراتع ایران، شناسایی گونه‌های مرتعی با بیشترین بازدهی تولید بسیار اهمیت دارد. همچنین اجرای برنامه‌های اصلاحی و مدیریتی مراتع بر پایه وضعیت گونه‌های شناخته شده از نظر میزان تعرق در شرایط مختلف اقلیمی دارای اهمیت زیادی می باشد. ...  بیشتر