نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

چکیده

از آنجا که بخش عمدهای از مراتع کشور در اقلیم خشک و نیمه خشک واقع شدهاند و با توجه به عامل محدودکننده آب در مراتع ایران، شناسایی گونه‌های مرتعی با بیشترین بازدهی تولید بسیار اهمیت دارد. همچنین اجرای برنامه‌های اصلاحی و مدیریتی مراتع بر پایه وضعیت گونه‌های شناخته شده از نظر میزان تعرق در شرایط مختلف اقلیمی دارای اهمیت زیادی می باشد. این پژوهش با هدف اندازه‌گیری و مقایسه میزان تعرق در چهار گونه مهم مرتعی Medicago sativa،Trifolium repens، Sanguisorba minorو Trifolium pratens وهمچنین ارزیابی کارایی آنان در تولید ماده خشک در شرایط نیمه‌طبیعی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس واقع در شهرستان نور طی بهار و تابستان سال 1384 انجام شد. میزان تعرق روزانه گونه‌های یاد شده در پنج تکرار در گلدان‌های کوچک با اندازه سطح بالایی 27/50 سانتی مترمربع در طی 85 روز یعنی از 30 فروردین تا 22 تیر به روش وزنی اندازه‌گیری شد. بررسی نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان تعرق به ازای تولید هر گرم ماده خشک به ترتیب مربوط به گونه‌های Trifolium pratens وMedicago sativa با میزان 253/498 و 274/59 میلی‌لیتر بوده است. بهره‌گیری از نتایج این ارزیابی امکان تعیین نیاز آبی اکونظام های مرتعی تحت عملیات اصلاحی را فراهم آورده و در نتیجه زمینه ساز گزینش روش های مناسب اصلاحی و توسعه ای و همچنین گزینش گونه مناسب مرتعی خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative study of transpiration and dry matter production in rangeland species of Medicago sativa, Trifolium repens, Sanguisorba minor and Trifolium pratens

نویسندگان [English]

  • S. Ebrahimi
  • S.H Sadeghi

چکیده [English]

Recognition of rangeland species with the maximum efficiency and the minimum water usage is very important, since major parts of rangelands in Iran are located in arid and semiarid climate. In addition, the rangeland improvement and management on the basis of transpiration rate of rangeland species in different climatic conditions has great importance. The goal of this research is comparison and measurement of transpiration rate in four important species of Medicago sativa, Trifolium repens, Sanguisorba minor and Trifolium pratens as well as the assessment of their efficiency in dry matter production under semi natural conditions in College of Natural Resources and Marine Sciences, Tarbiat Modares University, during spring and summer of 2005. The rates of daily transpiration of the mentioned species were measured in small vases with upper area of 50.27cm2 in 5 replications and adjacent to five control vases during 85 days using weighting method. The results of the study showed that the maximum and minimum rate of transpiration per dry matter is related to Trifolium pratens and Medicago sativa with the values of 498.253 and 59.274 ml, respectively. The applications of such type of result facilitates the determination of water requirement of rangeland ecosystems under improving operations and also lead to select the most suitable improvement method and rangeland species as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daily transpiration
  • Medicago sativa
  • Sanguisorba minor
  • Trifolium praten.
  • Trifolium repens
  • Weighting method