نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
مدیریت و برنامه‌ریزی سیستم آبخیز با بهره‌گیری از مدل بهینه سازی (مطالعه موردی: آبخیز گرمابدشت گلستان)

فرهاد دلیری؛ حسین سید سراجی؛ مجید خلقی

دوره 62، شماره 2 ، مهر 1388، ، صفحه 247-257

چکیده
  امروزه بهره‌گیری از روش‌های مهندسی سیستم در مدیریت منابع طبیعی، منابع آب و صنعت جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. در سال‌های اخیر به علت نبود مدیریت یکپارچه حوزه‌های آبخیز در بیشتر نقاط کشور بویژه منطقه گلستان، سیلاب‌های شدید باعث به‌وجود آمدن خسارات زیادی از نظر اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شده است. هدف از ارائه این مقاله، تجزیه ...  بیشتر