نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی تاثیر کاربرد آب‌های شور زیر‌زمینی بر ویژگی‌های خاک و عملکرد سه گونه مرتعی در اراضی شور

محمدعلی حکیم¬زاده اردکانی؛ مطهره اسفندیاری؛ اصغر مصلح‌آرائی؛ حسین ملکی نژاد

دوره 63، شماره 2 ، شهریور 1389، ، صفحه 197-10

چکیده
  با بهره‌گیری از منابع آب شور زیر‌زمینی می‌توان ضمن صرفه‌جویی در کاربرد آب شیرین، با گزینش گیاهان مرتعی مناسب به تولید علوفه در اراضی شور پرداخت. بدین منظور باید ضمن بررسی شرایط محیطی (اقلیم، آب، خاک و ...)گونه‌های سازگار در هر ناحیه آب و هوایی تعیین شود و با توجه به آستانه بردباری این گیاهان در برابر شرایطی چون خشکی، گرما، شوری و...از ...  بیشتر