نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
بررسی توان ذخیرة کربن در سه گونه Artemisia aucheri، Agropyron elongatum و Stipa barbata در مراتع نیمه خشک ایران (مطالعة موردی: منطقه پشرت کیاسر)

زینب جعفریان؛ لیلا طایفه سیدعلیخوانی؛ رضا تمرتاش

دوره 65، شماره 2 ، شهریور 1391، ، صفحه 191-202

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30011

چکیده
  در بررسی حاضر به‌منظور ارزیابی توان ترسیب کربن در بخشی از مراتع منطقة نیمه‌خشک, سه گونه آگروپایرون (Agropyron elongatum)، استیپا (Stipa barbata) و درمنه کوهی (Artemisia aucheri) انتخاب شدند. پس از تعیین منطقة معرف و انتخاب سایت‌های مطالعاتی، نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی نظام‌مند (سیتماتیک) انجام شد. به‌طور‌مجموعً 90 پایة گیاهی و 45 نمونه ...  بیشتر