نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نویسندگان

1 استادیار استادیار دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 مربی دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

چکیده

در بررسی حاضر به‌منظور ارزیابی توان ترسیب کربن در بخشی از مراتع منطقة نیمه‌خشک, سه گونه آگروپایرون (Agropyron elongatum)، استیپا (Stipa barbata) و درمنه کوهی (Artemisia aucheri) انتخاب شدند. پس از تعیین منطقة معرف و انتخاب سایت‌های مطالعاتی، نمونه‌برداری از پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی نظام‌مند (سیتماتیک) انجام شد. به‌طور‌مجموعً 90 پایة گیاهی و 45 نمونه خاک برداشت شد. پس از جدا‌سازی اندام‌های مختلف گیاهی در آزمایشگاه، ضریب تبدیل ترسیب کربن هر اندام گیاهی به‌صورت جداگانه با روش احتراق تعیین شد. سپس میزان ترسیب کربن گونه‌های مختلف، اندام‏های مختلف و خاک پای گونه‌ها مورد مقایسه و تجزیه و تحلیل قرار‌گرفت. نتایج نشان داد؛ میزان ترسیب کربن در سه گونة گیاهی یاد‌شده اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد داشت و گونة درمنه کوهی بیشترین توان ترسیب کربن را در منطقه دارا بود. همچنین ترسیب کربن در بین اندام‌های سه‏گانه (ریشه، ساقه و برگ) گونه‌های مورد مطالعه، تفاوت معنی‌داری در سطح 5 درصد داشت. بررسی کربن ذخیره شده در خاک گونه‌های مورد مطالعه نیز نشان داد؛ خاک گونة درمنه کوهی با داشتن 445/29 تن در هکتار کربن بیشتری را نسبت به دو گونه دیگر خود ذخیره کرده است

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of Carbon Storage Potential of Artemisia aucheri, Agropyron elongatum, Stipa barbata, in Semi-arid Rangelands of Iran (Case study: Peshert Region, Kiasar)

نویسندگان [English]

  • Zeinab Jafariyan 1
  • Leila Tayefeh Seyyed Alikhani 2
  • Reza Tamartash 3

1

2

3

چکیده [English]

Carbon sequestration potential of three species including Agropyron elengatum, Stipa barbata and Artemisia aucheri was evaluated in parts of a semi-arid rangeland in this study. After determination and selecting key areas as study sites, sampling from vegetation and soil, based on randomized systematic method, was done and 90 plant and 45 soil samples were taken, respectively. Shooting and rooting organs of the species were separated from each other after transfer to the laboratory and carbon sequestration coefficient of plant organs was determined with combustion method.Then carbon sequestration coefficient of different species, organs and soil under these species were analyzed. The results showed that carbon sequestration rate between studied three species, had significantly statistical difference (p<%5) while Artemisia aucheri had the highest carbon sequestration rate in the region. Also carbon sequestration between organs (roots, stems and leaves) of three species showed significantly statistical difference (p<%5). Investigation of soil carbon storage showed that Artemisia aucher stores 29.445 t/ha carbon in the soil which is higher than other studied species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agropyron elongatum
  • Artemisia aucheri
  • Carbon sequestration
  • Peshert of Kiasar
  • Stipa barbata