نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
توانایی داده‌های دبی جریان و رسوب معلق در برآورد غلظت فسفر (بررسی موردی: حوزة آبخیز کجور)

حمزه نور؛ سیدخلاق میرنیا؛ ملیحه سادات ظریف‌معظم

دوره 65، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 423-432

https://doi.org/10.22059/jrwm.2012.30028

چکیده
  گروهی از آلاینده‌ها متصل به ذرات خاک می‌باشند، در این حالت انتقال و سرنوشت این مواد در محیط زیست توسط فرآیند فرسایش خاک تعیین می‌گردد. مغذی شدن، کاهش اکسیژن و بالا رفتن غلظت عناصر غذایی (فسفر و نیتروژن) مخازن، کانال‌ها و سایر منابع آب از مهمترین عواقب آلودگی آب‌ها می‌باشند. فسفر از یک سو جزء عناصر حیاتی در رشد و نمو جانداران بوده ...  بیشتر