نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری
توسعه شاخص فازی کیفیت آب در ارزیابی کیفی آب بالا و پایین دست سد مخزنی مهاباد

شیوا صفاری نیا؛ هیراد عبقری؛ مهدی عرفانیان

دوره 73، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 525-540

https://doi.org/10.22059/jrwm.2020.301997.1498

چکیده
  تمامی شاخص­های تعیین کیفیت آب دارای جواب قطعی برای کیفیت آب ایستگاه­ها می­باشند. استفاده از سیستم استنتاج فازی، محدودیت قطعی بودن جواب­ها و در نظر گرفته نشدن فاصلۀ پارامترهای تعیین کیفیت آب از استانداردها را، برطرف کرده است. در این مقاله از داده­های سال 90-89 در 12 ایستگاه در محدودۀ بالا و پایین­دست سد مخزنی مهاباد و از هفت ...  بیشتر