توسعه شاخص فازی کیفیت آب در ارزیابی کیفی آب بالا و پایین دست سد مخزنی مهاباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ارومیه، ایران.

2 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران.

3 دانشیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه ارومیه، ایران.

چکیده

تمامی شاخص­های تعیین کیفیت آب دارای جواب قطعی برای کیفیت آب ایستگاه­ها می­باشند. استفاده از سیستم استنتاج فازی، محدودیت قطعی بودن جواب­ها و در نظر گرفته نشدن فاصلۀ پارامترهای تعیین کیفیت آب از استانداردها را، برطرف کرده است. در این مقاله از داده­های سال 90-89 در 12 ایستگاه در محدودۀ بالا و پایین­دست سد مخزنی مهاباد و از هفت پارامتر کدورت، هدایت الکتریکی، اکسیژن مورد نیاز شیمیایی، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، سختی کل، آمونیوم و فسفات، استفاده شده است. تمامی داده،ها به صورت آماده از سازمان آب منطقه­ای استان آذربایجان غربی دریافت شده­اند. از نرم­افزار MATLAB برای انجام تحلیل­ها استفاده شده است. از مدل ممدانی برای طبقه­بندی کیفی آب و توابع عضویت مثلثی برای ورودی­ها و خروجی­های مدل بهره گرفته شده است. توابع عضویت ورودی­ها سه­تایی و توابع عضویت خروجی­ها پنج­تایی است. از استاندارد سازمان جهانی بهداشت و استانداردهای موجود برای کیفیت منابع آب سطحی در ایران برای تعیین محدودۀ مطلوب، قابل قبول و غیرقابل قبول برای پارامترهای ورودی و همچنین از عملگر and برای تعریف قوانین استفاده و با کمک سیستم استنتاج فازی شاخص کیفت آب (FWQI) توسعه داده شده است. ایستگاه SW9 آلوده­ترین و ایستگاه SW6 با کمترین آلودگی برآورد شده است. نتایج نشان دهندۀ مناسب بودن شاخص فازی در برآورد کیفیت آب سطحی در منطقۀ مورد مطالعه می­باشد.

کلیدواژه‌ها