دوره و شماره: دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 453-673 
پیش‌بینی تولید خالص اولیۀ بیوم‌های مختلف دشت جیرفت در مواجهه با تغییر اقلیم

صفحه 453-471

10.22059/jrwm.2020.304190.1512

سعید برخوری؛ الهام رفیعی ساردوئی؛ محمدرضا رمضانی؛ علی اذره؛ مریم نصب پور