نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکدۀ کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، ایران.

چکیده

آتش­سوزی یکی از ابزارهای مدیریتی در اصلاح ترکیب پوشش گیاهی علفزارها و مراتع اکوسیستم­های مختلف است. هدف این تحقیق بررسی تغییرات پوشش سطحی و خصوصیات خاک در مراتع کوهستانی شهرستان دلفان تحت تأثیر آتش­سوزی بود. آتش­سوزی در خرداد سال 1385 صورت گرفت و ویژگی­­های پوشش گیاهی بعد از آتش­سوزی به مدت 4 سال (از سال 1386 تا سال 1389) و هرسال در اوایل تیرماه پایش و اندازه­گیری شد. در نزدیک­ محل آتش­سوزی، منطقۀ شاهد (بدون آتش­سوزی) تعیین گردید. نمونه­برداری پوشش گیاهی به ­روش تصادفی- سیستماتیک، اندازة پلات به­ روش سطح حداقل (دو متر مربع) و تعداد پلات به ­روش آماری (25 پلات برای هر سایت) تعیین شد. در مجموع داده­های مربوط به 8 سایت (4 سایت آتش­سوزی و 4 سایت شاهد) مورد بررسی قرار گرفت. در هر سایت 4 ترانسکت 50 متری مستقر گردید و سپس در امتداد هر ترانسکت 5 پلات مستقر شد. نمونه­های خاک از ابتدا، وسط و انتهای هر ترانسکت از عمق 30-0 سانتی­متر برداشت شد (در مجموع 96 نمونه). برای مقایسة میانگین عوامل مورد بررسی در دو منطقۀ شاهد و آتش­سوزی، از آزمون تی مستقل و برای مقایسۀ سال­های مختلف، از تجزیة واریانس یک­طرفه و آزمون دانکن استفاده شد. نتایج نشان داد، در پایان سال چهارم، مقدار تولید علوفه در منطقۀ آتش­سوزی به 334 کیلوگرم علوفۀ خشک در هکتار افزایش یافت که دارای اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 99 درصد با منطقۀ شاهد می­باشد (01/0P <). همچنین درصد پوشش و تراکم گراس­های چند ساله و فورب­ها در منطقۀ دچار آتش­سوزی نسبت به منطقۀ شاهد افزایش یافت و دارای اختلاف معنی­داری می­باشند (01/0P <). درصد پوشش بوته­ای­ها از 16 درصد در منطقۀ شاهد به 11 درصد در منطقۀ آتش­سوزی کاهش یافت (01/0P <) و پوشش خاک لخت در منطقۀ آتش­سوزی به 10 درصد کاهش یافت که دارای اختلاف معنی­داری در سطح احتمال 99 درصد با منطقۀ شاهد می­باشد (01/0P <). آتش­سوزی باعث افزایش مادۀ آلی، هدایت الکتریکی، نیتروژن، پتاسیم، فسفر و درشت شدن بافت خاک گردید (01/0P <). بر اساس نتایج این تحقیق، آتش­سوزی در دراز مدت با کاهش گیاهان بوته­ای و افزایش گندمیان چندساله و فورب­ها، افزایش تولید علوفه و در نتیجه تغییرات عناصر غذایی خاک تأثیر مثبتی در اکوسیستم مرتع داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Fire Effects on Surface Plants Cover and Some of the soil characteristics in the rangeland of Lorestan province (Case Study: North East of County - Garin Mountain)

نویسنده [English]

  • amir mirzaei mossivand

Assistant Professor, Faculty of Agricultural and Natural Resources, Lorestan University

چکیده [English]

The aim of this study was to assess the regional effects of fire on the surface cover and soil characteristics of mountainous rangelands of Delfan County, Lorestan province, Iran. which seems has significant effect on vegetation characteristics on the study area. Four fire affected sites were selected for sampling and a close area without fire was considered as control. Sampling was carried out using random systematic method and the size of plots was determined using the minimal area framework. The number of plots was determined using statistical method. Totally, the data of eight sites including four fire affected sites and four control sites were measured during four consecutive years in early July of each year after fire. In each site, four transects of 50m length were selected in the direction of slope as well as perpendicular to the slope and five plots were established along each transect. Soils samples from the beginning, middle and end of each transect were taken from a depth of 0-30 cm. Independent t-test was used to compare the mean of the factors in two control and fire zones, and one-way ANOVA and Duncan test were used to compare the years. The results showed that fire caused a significant increase in forage production, cover percentage, perennial grasses density and forbes and percentage of litter cover. Also, the density and percentage of shrub species and bare soil cover decreased significantly. The fire caused an increase in organic matter, electrical conductivity, nitrogen, potassium, phosphorus and soil texture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "fire"
  • "vegetation Composition"
  • "Rangelands"
  • "Soil Elements"
  • "Lorestan"