دوره و شماره: دوره 73، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 690-954 
ارزیابی ترکیب مدل ANFIS با الگوریتم‌های فراکاوشی بهینه‌سازی در پیش‌بینی طوفان‌های گرد و غبار استان خوزستان

صفحه 691-708

10.22059/jrwm.2020.311676.1540

محمد انصاری قوجقار؛ مسعود پورغلام آمیجی؛ شهاب عراقی نژاد؛ بنفشه زهرایی؛ سامان رضوی؛ علی سلاجقه


واسنجی مدل SWMM در حوضۀ آبخیز شمال شهر تهران

صفحه 709-724

10.22059/jrwm.2020.298685.1471

رضا بدیع زادگان؛ سعید رضا خداشناس؛ ;کاظم اسماعیلی


شبیه‌سازی و تحلیل عددی شار گسیل گردوغبار با استفاده از مدل WRF-Chem و طرحوارۀ فرسایش بادی GOCART (طوفان 29 الی 31 تیرماه 1394)

صفحه 876-882

10.22059/jrwm.2020.301398.1490

طیبه مصباح زاده؛ علی سلاجقه؛ فرشاد سلیمانی ساردو؛ غلامرضا زهتابیان؛ عباس رنجبر؛ Mario Marcello Miglietta