نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آب‌، گرایش سازه‌های آبی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 استاد گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

3 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

براساس معیارهای شهری و مدیریت کلان شهرها، یکی از مسائل مهم، کنترل رواناب­های سطحی و هدایت آن­ها به سمت کانال­های زهکشی می­باشد. به این منظور و برای اطلاع از عکس­العمل حوضه­های آبخیز شهری و شبیه­سازی پدیدۀ بارش-رواناب در این حوضه­ها، از مدل­های نرم­افزاری استفاده می­شود. از این رو با توجه به اطلاعات کم بارش و رواناب، در حوضه­های شهری، معمولاً این مدل­ها بدون واسنجی و یا با واسنجی­های غیر واقعی به­کار گرفته می­شوند که باعث می­شود که نتایج از واقعیت دور باشد. در این تحقیق با استفاد از داده­های واقعی ایستگاه هواشناسی شمال تهران و ایستگاه هیدرومتری مقصودبیک (رزگنده)، نرم­افزارSWMM  مورد واسنجی و صحت­سنجی قرار گرفت و پارامترهای ورودی به مدل، به­دست آمدند. برای کالیبراسیون این مدل از سه رویداد بارندگی برای واسنجی مدل و از دو رویداد برای صحت­سنجی آن استفاده شد. براساس اطلاعات به­دست آمده از مقادیری شبیه­سازی و مشاهداتی این رویداد­های بارندگی، دبی بیشینه، حجم رواناب خروجی و زمان اوج سیلاب مورد مقایسه قرار گرفت. میزان RMSE برای هیدروگراف خروجی از حوضۀ زرگنده برای وقایع اول تا پنجم به ترتیب 05/0، 22/0، 4/0، 37/0 و 16/0 و ضریب NSC برابر با 91/0، 94/0، 93/0، 9/0 و 94/0 به­دست آمد. همچنین میزان درصد اختلاف دبی بیشینۀ سیلاب، مدل­سازی و مشاهداتی برای وقایع اول تا پنجم به ترتیب 33/7، 69/9، 8/5، 6/5، 93/9 و برای حجم رواناب این درصد اختلاف به ترتیب 82/8- ، 08/3- ، 8/8، 43/19- و11/5 به­دست آمد. با توجه به این نتایج، عملکرد مدل SWMM در شبیه­سازی رواناب های ناشی از بارندگی در این منطقه قابل قبول بوده و می­تواند به جهت مدیریت و کنترل رواناب­های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Calibration of SWMM Model in North catchment of Tehran

نویسندگان [English]

  • Reza Badizadegan 1
  • Saeed Reza Khodashenas 2
  • Kazem Esmaili 3

1 Water Engineering Department, ,Ferdowsi University of Mashhad

2 Ferdowsi University of Mashhad

3 Water Engineering Department, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

In this study SWMM software has been calibrated with real meteorological and hydrometric data at the North of Tehran basins and simulation parameters have been obtained. For this purpose, five rainfall events and runoff data related to these rainfalls, recorded at the outlet of Zargandeh catchment were used. This model is calibrated with three events and verified with two other events. Also, in this simulation the peaks of flood, outflow hydrographs, runoff volumes and peak flood times is obtained. The root mean square error are obtained for outlet hydrographs for the first to fifth events were 0.05, 0.22, 0.4, 0.37 and 0.16, and the Nash-Sutcliffe coefficient are obtained 0.91, 0.94, 0.93, 0.9 and 0.94, respectively. Also, the percentage of difference of the flood discharge peak modeling and observations for first to fifth events are calculated 7.33%, 9.69%, 5.8%, 5.6% and 9.93% and for runoff volume, this percentage difference are calculated -8.82%, -3.08%, 8.8%, -19.43% and 5.11%, respectively. Based on these results, the performance and application of this model to simulate runoff in this area is acceptable and can be used to manage and control urban runoff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall-Runoff Model
  • Calibration and Validation
  • Urban Catchment
  • SWMM Model
[1] ASCE, (1992), Design & Construction of Urban Stormwater Management Systems, New York, NY.
[2] Badiezadeh, S., Bagremand, A. and Dehghani, A, A. (2015). Urban flood management by simulation of surface runoff using SWMM model in Gorgan city, Golestan Province- Iran. Journal of Water and Soil Conservatio. 22(4). 155-170.
[3] Chow, M. F., Yusop, Z.  and Toriman, M. E. (2012). Modelling runoff quantity and quality in tropical urban catchments using Storm Water Management Model. International Journal of Environmental Science and Technology. 9. 737–748.
[4] Chow, V, T., Maidment, D, R. and Mays, L, W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill Book Company, inc. Publisher.
[5] Crawford, N.H. and Linsley, R.K., (1966). Digital Simulation in Hydrology: Stanford Watershed Model IV. Civil Engineering Department, Stanford University. Tech. Report No. 39.
[6] Huber, W. and Dickinson, R. (1988) Stormwater Management Model. User´s Manual. U.S. Environmental Research Agency. Office of Research and Development. Ver 4, Part A.
[7] Jinkang, D., Shunping, X., Youpeng, X. and Chong-Yu, X. (2007) Development and testing of a simple physically-based distributed rainfall-runoff model for storm runoff simulation in humid forested basins. Journal of Hydrology.336(3). 334-346.
[8] Karimi, V., Solaimani, K., Habibnejad, M. and Shahedi, K. (2015). Simulation of Flow in Open & Closed Conduits by EPA-SWMM Model (Case Study: Babolsar Urban Watershed). Journal of Watershed Management Research. 6 (11). 162-170.
[9] Khalighi Sigarodi, Sh., Rostami Khalaj, M., Mahdavi, M. and Salajegheh, A. (2015). Calibration and validation SWMM model in order to simulate urban runoff (Case Study: Imam Ali Town in Mashhad). 63(3).487-498.
[10] Kornecki, TS., Sabbagh GJ. and Storm DE. (1999) Evaluation of runoff, erosion and phosphorus modeling system-SIMPLE. Journal of the American Water Resources Association. 4. 807 - 820.
[11] Koudelak, P. and West, S. (2007). Sewerage network modelling in Latvia, use of InfoWorks CS and Storm Water Management Model 5 in Liepaja city. Water and Environment Journal. 22(2). 81-87.
[12] Mahdavi, M. (2005). Applied Hydrology, 4ed Edition, University of Tehran press.
[13] McCuen, R. (1996), Hydrology, FHWA-SA-96-067, Federal Highway Administration, Washington, DC.
[14] Moradi, M. and Darbandi, S. (2017). Approach for appraising spate risks in urban drainage systems using stormwater management model. Watershed Engineering and Management. 9(3). 276-291.
[15] Ovbiebo, T. and SHE, N. (1995) Urban runoff quality modeling in a sub­basin of the Duwamish River using XP-SWMM. Proc. Watershed Management Symposium Held in San Antonio, Texas, USA. August 14-19. ASCE, New York. 320-329.
[16] Rossman, L. R. (2015). Storm Water Management Model User’s Manual Version 5.1.   United States Environmental Protection Agency (EPA).
[17] Rostami, M., Mahdavi, M., Khalighi, Sh. and Salajeghe, A. (2012). Sensitivity Analysis of Variables Affecting on Urban Flooding Using SWMM Model. Journal of Watershed Management Research. 3 (5). 81-91.
[18] Santhi, C., Arnold, J.G., Williams, J.R., Dugas, W.A., Srinivasan, R. and Hauck, L.M. (2001). Validation of the SWAT model on a large river basin with point and nonpoint sources, Journal of the American Water Resources Association, 37(5). 1169-1188.
[19] Sourisseau, S., Basser, A., Perie, F. and Caquet, T. (2008). Calibration, validation and sensitivity analysis of an ecosystem model applied to artificial streams, Water Research, 42(4). 1167-1181.
[20] Tehran Engineering & Technical Consulting Org. (2011). Tehran Stormwater Management Master Plan. 2 (1) Meteorology.
[21] Tehran Engineering & Technical Consulting Org. (2011). Tehran Stormwater Management Master Plan. 2 (2, 3) Hydrology.
[22] Temprano, J. Arango, O. Cagiao, J. Suarez, J. and Tejero, I. (2006) Stormwater quality calibration by SWMM: a case study in northern Spain. Water SA 32(1). 55–63.
[23] Tsihrintzis, V. and Hamid, R. )1998(. Runoff quality prediction from small urban catchments using SWMM. Hydrol Process, 12: 2. 311-329.