نشریه علمی - پژوهشی مرتع و آبخیزداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکدۀ منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران.

2 استادیار گروه مهندسی طبیعت، دانشکدۀه منابع طبیعی، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران.

3 دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست، مؤسسۀ رودخانه‌های استرالیا و دانشکدۀ مهندسی محیط زیست، دانشگاه گریفیت، ناتان، 4111، استرالیا.

4 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه جیرفت، کرمان، ایران.

5 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد آبیاری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران.

چکیده

تغییر اقلیم به­عنوان یکی از چالش‌های اساسی در قرن حاضر به شمار می‌رود که بر بخش‌های مختلف اکوسیستم تأثیر گذاشته است. یکی از اجزای مهم و اساسی اکوسیستم‌ها، تولید خالص اولیه است که شاخص عملکرد اکوسیستم در مقابل تغییرات محیطی محسوب می‌گردد. از این­رو با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، جهت کمی کردن اثرات تغییر اقلیم روی اکوسیستم‌ها، تولید خالص اولیۀ بیوم­های مختلف در دشت جیرفت در دو دورۀ 2015-2001 و 2030-2016 با استفاده از مدل BIOME-BGC شبیه­سازی شد. جهت بررسی تغییر پارامترهای اقلیمی در دورۀ آتی از مدل ریزمقیاس نمایی6  LARS-WG استفاده شد. پس از اطمینان از قابلیت مدل LARS-WG در تولید داده‌های اقلیمی، اقدام به شبیه‌سازی متغیرهای اقلیمی در دورۀ 2030-2016 تحت سناریوی RCP 4.5 شد. مقادیر [1]NPP در دورۀ گذشته با استفاده از مدل BIOME-BGC شبیه‌سازی و با داده‌های NPP حاصل از تصاویر مودیس MOD17A3 مقایسه و اعتبارسنجی‌گردید که نتایج حاکی از عملکرد بالای مدل در شبیه‌سازی NPP بود. پس از اطمینان از صحت مدل، تولید خالص اولیۀ تحت داده‌های بارش و دما در دورۀ آتی (2030-2016) شبیه­سازی گردید. نتایج مقایسۀ پارامترهای اقلیمی در دورۀ پایه (2015-2001) و دورۀ آتی (2030-2016) حاکی از افزایش بارش و دمای کمینه و بیشینه در دورۀ آتی نسبت به دورۀ پایه می‌باشد. همچنین بر طبق نتایج، میزان NPP در دورۀ آتی در تمامی بیوم‌ها افزایش یافته است که این افزایش در دورۀ آتی درنتیجه افزایش بارندگی می‌باشد. بیشترین مقدار NPP در قسمت‌های شمالی و غربی منطقه به ترتیب مربوط به بیوم 4 با پوشش کشاورزی، بیوم 5 و 2 با پوشش گیاهی مرتع بوده و کمترین مقدار آن مربوط به قسمت‌های جنوبی منطقۀ مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Predicting Net Primary Production of different Biomes of Jiroft Plain in the Face of Climate Change

نویسندگان [English]

  • saeed barkhori 1
  • elham rafiei sardooi 2
  • mohammadreza ramezani 3
  • ali azareh 4
  • maryam nasabpoor 5

1 university of jiroft

2 university of jiroft

3 Ph.D Candidate of Environmental Engineering, Australian Rivers Institute and School of Engineering Built Environment, Griffith University

4 Assistant Professor, Department of Geography, University of Jiroft

5 M.Sc. of Irrigation Engineering, Islamic Azad University of Kerman.

چکیده [English]

One of the most important and main components of ecosystems is net primary production, which is an important index for assessing the ecosystems performance in the face of environmental changes. To this end, with regards to the importance of the subject, in this study, to quantify the climate change impacts on ecosystems, NPP values in Jiroft plain was simulated in two periods (2001- 2015and 2016-2030) using the BIOME-BGC model. To assess change in climatic parameters in future, LARS-WG 6 downscaling model was used. After ensuring the capability of the LARS-WG model to create climatic data, climatic variables were simulated in 2016-2030 under the RCP 4.5 scenario. NPP values in 2001-2015 were simulated using the BIOME-BGC model and validated with NPP data derived from Modis images (MOD17A3) that the results showed high accuracy of the model to simulate NPP. After ensuring the model accuracy, NPP was simulated under precipitation and temperature data in future (2016-2030). The results indicate an increase in precipitation, minimum and maximum temperature in the future period (2016-2030) compared with the baseline period (2001-2015). Also, according to the results, NPP value in future has increased in all biomes that this increase is due to increase in precipitation. There is the highest NPP value in the northern and western parts of the region that is related to biome 4 (with agricultural vegetation), biome 5 and 2 (with rangeland vegetation), respectively, and the lowest NPP value is related to the southern parts of the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MODIS
  • Ecosystem
  • Temperature
  • Precipitation
  • LARS-WG